הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

א – מצוות ברכת המזון

א,א – השותפים בתיקון נוסח ברהמ"ז

ברכות לג, א: "אנשי כנה"ג תיקנו להם לישראל ברכות ותפלות, קדושות והבדלות". וכ"כ הרמב"ם (ברכות א, ה): "כל הברכות עזרא ובית דינו תקנום". משמע גם ברהמ"ז. ומה שכתבתי שמשה, יהושע, דוד ושלמה תקנו את נוסח ברהמ"ז, הוא עפ"י גמרא ברכות מח, ב, וכפי שמשמע מב"י ושועה"ר קפז, א-ג, שלא הזכירו כלל את אנשי כנה"ג בתקנת נוסח ברהמ"ז, כפי שלא הזכירו אותם בגמ' ברכות מח, ב. אמנם נראה שכו"ע מודים שאנשי כנה"ג הם שסיכמו את הנוסח באופן מסודר. וכך כתבתי בפרק א, ו.

יש לשים לב שמה שכתבתי "אמרו חכמים" לגבי הזכרת שבחה של הארץ, ברית ותורה, שהוא אכן מדברי חכמים, תוספת על מה שנצטווינו בתורה. וכדעות המובאות בסוף הערה 3, שאם בירך 'מעין שלוש' במקום ברהמ"ז, יצא, הואיל ואמר את כל מה שצריך מהתורה.

תפריט