ארכיון הקטגוריה: טו – פורים ומקרא מגילה

א – נס הפורים

שמחת הפורים מבטאת את הקדושה הנצחית שבישראל, שאף כי לעיתים היא נסתרת על ידי החטאים, מכל מקום אין היא זזה ממקומה, וישראל אף שהם חוטאים נקראים בנים למקום, והקב"ה מנהיג את העולם ומסבב את האירועים לטובתם של ישראל כדי להצילם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טו - פורים ומקרא מגילה | כתיבת תגובה

ב – קבלת התורה מחדש

כשנתבונן יותר לעומק, נמצא כי גזירת המן הרשע עוררה את הסגולה שבישראל. על ידי הגזירה התברר כי ישראל דבקים באמונתם במסירות נפש. שהרי יכלו להיטמע בין הגויים ולהינצל מגזירת ההשמדה, ואע"פ כן לא ניסו להימלט מגורלם היהודי. ולהיפך, מתוך הגזירה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טו - פורים ומקרא מגילה | כתיבת תגובה

ג – קביעת פורים לדורות

אף שהשמחה על ההצלה היתה עצומה, מתחילה לא היה ברור כיצד צריך לציין זאת. שלחה להם אסתר לחכמים: "כתבוני לדורות", שיכתבו את מעשה הפורים ויכללוהו בכתבי הקודש שבתנ"ך. ועוד ביקשה אסתר מחכמים: "קבעוני לדורות", שיקבעו את יום הפורים כיום שמחה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טו - פורים ומקרא מגילה | כתיבת תגובה

ד – זמן הפרזים וזמן המוקפים

הלכה מיוחדת במינה ישנה בפורים, שיש לפורים שני תאריכים: ברוב המקומות עושים את הפורים ביום י"ד באדר, ובכרכים המוקפים חומה מימי יהושע בן נון ובשושן עיר הבירה של אחשוורוש, עושים את הפורים ביום ט"ו באדר. כדי להבין את טעם החילוק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טו - פורים ומקרא מגילה | כתיבת תגובה

ה – מצוות קריאת המגילה ופרסום הנס

הכל חייבים במקרא מגילה, גברים, נשים וגרים. והשומע את קריאת המגילה יוצא ידי חובה, ובתנאי שישמע את הקריאה ממי שחייב במצווה, אבל השומע מקטן שאינו חייב במצוות, לא יצא (שו"ע תרפט א-ב). עיקר עניינה של מצוות קריאת המגילה לפרסם את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טו - פורים ומקרא מגילה | כתיבת תגובה

ו – זמן הקריאה

חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור לקוראה ביום. והטעם, כמו שזעקו בעת צרתם אל ה' ביום ובלילה, כך צריך לקרוא את המגילה ביום ובלילה (מגילה ד, א; רש"י שם). קריאת המגילה בלילה זמנה כל הלילה, מצאת הכוכבים ועד עמוד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טו - פורים ומקרא מגילה | כתיבת תגובה

ז – נשים במקרא מגילה

לדעת רש"י ורמב"ם, נשים חייבות במקרא מגילה כגברים, ואשה יכולה לקרוא לבני ביתה את המגילה. לעומת זאת דעת בעל הלכות גדולות ורבנו חננאל, שחיוב הנשים שונה מחיוב הגברים, שגברים חייבים במקרא מגילה, ואילו נשים חייבות בשמיעת מגילה בלבד. ולשיטה זו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טו - פורים ומקרא מגילה | כתיבת תגובה

ח – קטנים

מצווה לחנך את הילדים למצוות, ומשעה שהבן או הבת הגיעו לשלב שבו הם מבינים את המגילה ויכולים לשמוע את כל קריאתה כהלכה, צריך לחנכם לכך. ואין הדבר תלוי בגיל אלא בהתפתחות האישית של כל ילד וילדה. וכיוון שמשך קריאת המגילה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טו - פורים ומקרא מגילה | כתיבת תגובה

ט – המגילה

מגילת אסתר נחשבת כאחד מספרי הקודש, ולכן צריך לכתוב אותה כדרך שכותבים ספר תורה, בדיו שחור על הקלף. ואם כתבה שלא בדיו, או שכתבה על נייר, פסולה, והקורא בה לא יצא ידי חובתו. וצריך לעבד את העור לשם כתיבת המגילה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טו - פורים ומקרא מגילה | כתיבת תגובה

י – מצוות הקריאה ודין המפסיד מילה אחת

מצוות קריאת המגילה – לקוראה מתוך מגילה כשרה, היינו שנכתבה בדיו על הקלף. ואם אמר אותה על פה או שקראה מתוך ספר מודפס – לא יצא ידי חובתו (שו"ע תרצ, ג). ואם קרא את עיקרה מתוך המגילה ואת חלקה קרא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טו - פורים ומקרא מגילה | כתיבת תגובה

יא – דיני הקריאה

דרך הנחת המגילה כשהיא גלולה מסופה לתחילתה, אולם כיוון שהיא נקראת אגרת, נוהגים לפני קריאתה בציבור לפושטה ולכופלה דף על דף כדי לפרסם את הנס. לאחר סיום קריאת המגילה, גוללים בחזרה את המגילה מסופה לתחילתה, שזהו כבודה של המגילה שלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טו - פורים ומקרא מגילה | כתיבת תגובה

יב – הברכות וסדר הקריאה

מברכים לפני קריאת המגילה בלילה שלוש ברכות: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על מקרא מגילה". "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה". "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהחיינו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טו - פורים ומקרא מגילה | כתיבת תגובה

יג – הנקמה בהמן ועשרת בניו

יסוד מרכזי במגילה הוא הריגת המן ועשרת בניו, שנעשה צדק, והרשעים שקמו על עם ישראל לכלותו, נענשו והומתו. וכל הקם כנגד ישראל, עמו של ה' יתברך, קם ומורד בה' יתברך בורא העולם ומקיימו, ומהדין הישר שיאבד לגמרי. וכמה דינים מבטאים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טו - פורים ומקרא מגילה | כתיבת תגובה

יד – על הנסים, קריאת התורה, הספד ותחנון

תקנו חכמים נוסח 'על הנסים' כדי להודות לה' על הישועה שעשה לישראל בימי הפורים, ואומרים אותו בברכת ההודאה בתפילת שמונה עשרה, ובברכת 'נודה לך' שבברכת המזון. ובברכה מעין שלוש אין מזכירים את הפורים. שכח ולא אמר 'על הנסים' בתפילה או … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טו - פורים ומקרא מגילה | כתיבת תגובה

טו – מלאכה בפורים

מתחילה לא תקנו את פורים כיום טוב שאסור בעשיית מלאכה. אולם במשך הדורות, משום כבוד היום וקדושתו, נהגו ישראל שלא לעשות מלאכה, והמנהג מחייב. ואף אמרו שכל העושה מלאכה בפורים אינו רואה ממנה סימן ברכה לעולם (ב"י שו"ע ורמ"א תרצו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טו - פורים ומקרא מגילה | כתיבת תגובה