ארכיון הקטגוריה: ברכות

א – מצוות ההודאה

א,א – הכרת הטוב היא יסוד האמונה מידת הכרת הטוב היא יסוד האמונה, וכך מצינו אצל אברהם אבינו, שהיה מכניס אורחים, ומתוך שהכירו לו טובה, היה אומר להם להכיר טובה לה'. כמובא בברא"ר מט, ד: "אברהם היה מקבל את העוברים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | כתיבת תגובה

ב – האוכל ואינו מברך מועל וגוזל

ב,א – האוכל ואינו מברך מועל וגוזל ברכות לה, ב: "אמר רבי חנינא בר פפא: כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, שנאמר (משלי כח): גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע חבר הוא לאיש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | כתיבת תגובה

ה – הברכה שלאחר האכילה

ה,א – ברכת המזון כתיקון לאכילה יתירה מידות ראיה, 'העלאת ניצוצות' סעיף ו': "האכילה לפי המידה ובקדושה, מקדשת את האדם ואת העולם, ומשמחת את החיים, והעצבון מביא לאכול יותר מהמידה, והאכילה מתהפכת אז לכבדות, לרגזה ויאוש, והבירורים נופלים לעומק תהום יותר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | כתיבת תגובה

ז – דרך אמירת הברכה וכבודה

ז,א – הערה 1 לעניין הרהור לאו כדיבור כתב בילקוט יוסף רו, יא, שאם הרהר ברכה אחרונה שאינה מדאורייתא, לא יחזור, כי אולי הלכה כרמב"ם. אבל בברכה ראשונה, לא יאכל, ויהרהר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", ואח"כ יברך בקול. אולם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | כתיבת תגובה

ט – מצוות עניית אמן

ט,א – עניית אמן בכל כוחו עניית אמן בכל כוחו, לרש"י שבת קיט, ב, בכל כוונתו, וכ"כ רי"ו (תולדות אדם וחוה נתיב ג חלק א דף כג טור ב). וכ"כ הטור או"ח קכד, ומנורת המאור. אמנם מסדר רב עמרם גאון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | כתיבת תגובה

י – כללי הוצאה ידי חובה בברכות

י,א – תוספות דינים באחד המוציא את חבירו היוצא ידי חובה בשמיעת הברכה מחבירו צריך שישמע לפחות את כל החלקים המעכבים בברכה, וכפי שמבואר להלן יב, ו. אם המברך בולע מילים מעכבות, או אמר חלקם, באופן שלא נותרה בהם משמעות, השומע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | כתיבת תגובה

א – טומאת הידיים

א,א – טעם הנטילה לרש"י ורבותיו בפסקה השנייה העוסקת בטעם הנטילה, חיברתי בין הטעם של רבותיו של רש"י, שהוא מחשש שידיו נגעו בטומאה, והטעם של רש"י, שהידיים נוגעות במקומות מטונפים, כמובא ברש"י שבת יד, א, ד"ה 'עסקניות הן'. וכפי שכתב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - נטילת ידיים לסעודה | כתיבת תגובה

ב – נטילת הידיים לפני הסעודה

ב,א – האוכל ביד אחת כתב במ"ב קנח, ד, בשם אחרונים, שגם מי שאוכל בידו אחת בלבד, צריך ליטול את שתי ידיו, שמא יגע גם בשנייה. וכתב על פי זה בשו"ת אז נדברו יב, ל, שאם הוא משותק ביד אחת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - נטילת ידיים לסעודה | כתיבת תגובה

ג – מקום הנטילה

ג,א – הנוטל אצבעותיו מברך כתבתי שגם הנוטל אצבעותיו מברך. וכך משמע מכל הפוסקים שכתבו שבשעת הצורך אפשר להקל בזה, ולא כתבו במפורש שלא יברך (שו"ע קסא, ד, מ"ב שם). ואמנם בבא"ח שמיני טו, כתב שלא יברך, והביאו להלכה בכה"ח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - נטילת ידיים לסעודה | כתיבת תגובה

ה – נטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה

ה,א – שאין חובה ליטול ידיים לדבר שטיבולו במשקה בנוסף למ"א ודברי חמודות המובאים במ"ב קנח, כ, שכתבו שבפועל נוהגים שלא ליטול ידיים לדבר שטיבולו במשקה, כ"כ גם בשועה"ר קנח, ג, וח"א, וערוה"ש ד-ה. וכ"כ למעשה הרב משאש, שהמנהג שלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - נטילת ידיים לסעודה | כתיבת תגובה