א – עניין הזימון

א,א – משמעות הזימון

ההתקבצות האמיתית היא רק למטרות רוחניות. מפני שכאשר בני אדם עוסקים בעניין החומרי בלבד, הרי שיש ביניהם תחרות, שכל אחד חושש שחבירו יאכל את מזונו. ורק כאשר הם מתלכדים נגד אחרים, כדי שתהיה לחבורתם מזון, הם ביחד באופן זמני, אבל אם לא יתקבצו כדי לחזק עצמם נגד אחרים, לא יהיה מה שיאחדם. וכשישאר להם מזון שאינו מספיק לכולם, יתקוטטו עליו. אבל כאשר המגמה רוחנית, הרי שיש ביניהם הפריה הדדית, וגם אם יחסר המזון, עדיין יש להם אהבה אמיתית זה לזה. ולכן רק כאשר שלושה מזמנים עצמם לקראת הברכה אז יש ביניהם אחדות אמיתית.

עוד ביארו שהמספר שלוש רומז לשלושת הקווים – ימין שמאל ואמצע, אברהם יצחק ויעקב, ולכן יש בשלושה הופעה שלימה. ובעין איה כתב ששלושה רומזים גם לכל מצבי הזמן – עבר הווה עתיד.

תפריט