הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

יד – משחקים ומלאכת יצירה

יד,א – משחקי צביעה ויצירה לילדים

בחוהמ"כ ו, פד, כתב שאין שום איסור לילדים לצייר ולצבוע. ומקורו מליקוטי הלכות חוה"מ לסי' תקמד, ז. וכן מובא בפס"ת תקמא, א; תקמא, יב. וכן בשמירת המועד כהלכתו ח, יב, וכתב בהערה 48, שוודאי נחשב צורך המועד מה שהם מתענגים במלאכת הציור, ולא גרע מטיול דמותר לעשות מלאכה לצורכו, כמבואר בשו"ע תקלו, א. ע"כ. וכמובן כל זה מפני שציור ילדים הינו מלאכת הדיוט. ואף שלגדול אסור לצייר (כמבואר להלן), מותר לגדול לסייע לקטן, ובתנאי שיקפיד לסייע כדרך הדיוט.

בחוהמ"כ ו, עה, התיר למורים שאוספים את התלמידים שלא יסתובבו בבילויים בחוצות, לשלב כתיבה בלימודים, ומקורו בדברי הרב פיינשטיין.

יד,ב – ציור כדרך הדיוט של גדול

בספר מועדי ה' (לרב שבתאי לוי יא, לח) כתב שכשם שיש מלאכת הדיוט בכתיבה כך יש בציור, ולכן מותר לילדים לצייר ומותר אף למבוגר לצייר במלאכת הדיוט. (ולמד זאת מהרמב"ם בהלכות שבת יא, יז, שהשווה ציור לכתיבה). וכ"כ בחול המועד כהלכתו ו, פד, שציור ככותב, ומותר למבוגר לצייר במעשה הדיוט. וכך נראה מפס"ת תקמה, יב.

אולם למעשה נראה שאסור לגדול לעסוק בציור ושאר יצירות, מפני שדרכו של גדול לנסות לייפות את יצירתו, וממילא זה נחשב מלאכת אומן. ואינו דומה לכתיבה, שבכתיבה יש אפשרות לבטא את התוכן בכתיבה של הדיוט, אבל ביצירה כל המגמה שתהיה יפה, ועל כך מתאמצים, וממילא הגדול מנסה לעשותו במעשה אומן. ואינו דומה לילד, שבמהותו הוא הדיוט, ויצירותיו פשוטות, ועיקר המגמה בהפעלתו, שיהנה מתהליך היצירה.

בנוסף לכך, לא ניתן לקבוע קו שיבדיל בין מלאכת אומן להדיוט, ובלא קו כזה, אין משמעות לחלוקה בין מלאכת הדיוט למלאכת אומן, וכל היתר לצייר במלאכת הדיוט הוא היתר לצייר במלאכת אומן.

מעבר לכך, אפילו אם היתה אפשרות לגדול לצייר במלאכת הדיוט, יש מקום לפקפק אם הדבר מותר. שכן היתר מלאכת הדיוט במועד היא רק לצורך המועד, וההנאות שלשמם התירו זאת, הן הנאות שקשורות לנופש ומנוחה, כמו טיול בניחותא, כמוזכר בגמרא ובראשונים, שמצטרפות לשמחת החג בסעודות ולימוד תורה. אבל מלאכת יצירה אינה הנאה של חופש, אלא דבר שמצריך תשומת לב.

וכ"כ בשו"ת אבני ישפה א, קי, ב, שרק כתיבה כדרך הדיוט הותרה במועד, אבל ציור או צביעה אסורים, שהואיל ונועדו ליופי הם מעשה אומן. וגם אסר לקטנים שהגיעו לחינוך, ואף שהם אינם יודעים לצייר יפה כמעשה אומן, מכל מקום כשיגדלו יהיה אסור להם לצייר ולצבוע, ולכן צריך לחנכם לכך. וכ"כ בספר חיכו ממתקים תקמה, לט, הערה עב, בשם הרב אלישיב והרב קרליץ.

ואין נראה להחמיר לילדים, שכן סוג היצירה שלהם שונה במהותה מיצירת הגדול, ולכן אין מצווה לחנכם שלא ליצור יצירות של קטנים. אולם יש לשים לב, שככל שיתקרבו יותר לגיל מצוות, יש להרחיקם מזה, כי מלאכתם נעשית יותר איכותית ודומה ליצירה של גדולים, וגם צריך להרגילם ללימוד במועד.

אמנם נראה שאין איסור בשירבוט קווים בלא משים, כפי שלפעמים עושים בעת שמדברים בטלפון.

תפריט