ארכיון הקטגוריה: פרק ג – ישיבה בסוכה

א – כללי המצווה

א,א – תוקף מצוות סוכה יש אומרים שהציווי של התורה, "בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים" (ויקרא כג, מב), מחייב לשבת בסוכה כל רגעי החג, ואמנם מותר לצאת מהסוכה לצרכים מסוימים, אבל אם יצא שלא לצורך, ביטל מצוות עשה (יסוד ושורש העבודה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ישיבה בסוכה | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – חובת האכילה בלילה הראשון

ג,א – האם הכוונה המפורטת מעכבת כתב הב"ח שכדי לקיים את המצווה כתיקונה צריך לכוון את הכוונות המיוחדות לסוכה, זכר ליציאת מצרים וזכר לענני כבוד. ובפמ"ג תרכה, מ"ז: "וכל זה לצאת המצוה כתיקונה על צד היותר טוב, ודיעבד אם לא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ישיבה בסוכה | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – אכילה בסוכה

ד,א – אכילת תבשילי דגן כשיעור ביצה עיין בהערה 4, שלדעת רש"י, תוס', רא"ש ור"ן, וכן נפסק בשו"ע תרלט, ב, אכילת קבע היא כאשר אוכל יותר מכביצה לחם. ולדעת רמב"ם ורי"ץ גיאת, רק הרבה יותר מביצה נחשב אכילת קבע וחייב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ישיבה בסוכה | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – ברכת 'לישב בסוכה'

ה,א – מקור הדין סוכה מה, ב: "אמר רב יהודה אמר שמואל: לולב שבעה (מברך על הלולב כל שבעת הימים), וסוכה יום אחד. מאי טעמא? לולב דמפסקי לילות מימים – כל יומא מצוה באפיה נפשיה הוא, סוכה דלא מפסקי לילות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ישיבה בסוכה | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – מדיני הברכה

ו,א – סיים לאכול ושכח לברך לדעת פוסקי אשכנז פשוט שיברך, שהואיל ומעיקר הדין גם על שהייה מברכים, כאן שכבר היה צריך לברך על הסעודה, פשיטא שאם לא בירך לפני הסעודה שיברך אחריה. וכ"כ מ"א תרלט, יז; לבושי שרד כה; … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ישיבה בסוכה | עם התגים | כתיבת תגובה

ז – שינה בסוכה ודין מתנמנם

ז,א – איסור שינת ארעי מחוץ לסוכה סוכה כו, א: "תנו רבנן: אוכלין אכילת עראי חוץ לסוכה, ואין ישנים שינת עראי חוץ לסוכה. מאי טעמא? אמר רב אשי: גזרה שמא ירדם. אמר ליה אביי: אלא הא דתניא: ישן אדם שינת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ישיבה בסוכה | עם התגים | תגובה אחת

ח – חולה ומצטער פטורים מהסוכה

ח,א – שמש של מצטער חייב בסוכה הכוונה למי שיש לו עוזר אישי, שצמוד אליו כל השנה, שלכאורה מצד 'תשבו כעין תדורו' גם הוא פטור, ולכן חידשה הגמרא כו, א, שאף שהמצטערים פטורים המשמשים שלהם חייבים. ח,ב – כאשר צפויים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ישיבה בסוכה | כתיבת תגובה

י – אימתי אדם נחשב מצטער ופטור משינה בסוכה

י,א – איזה קור פוטר משינה – הרחבת הערה 14 המרדכי שגר בגרמניה (סי' תשמא) כתב שהעולם מקילים ואינם ישנים בסוכה מפני "שיראים מן הצינה, והוה כחולה שאין בו סכנה או כמצטער דפטורים מן הסוכה". והרמ"א שגר בפולין כתב בד"מ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ישיבה בסוכה | כתיבת תגובה

יא – אנשים נשואים

יא,א – אנשים נשואים – הרחבת הערה 16 כתב הרמ"א בדרכי משה תרלט, ג: "ולי נראה שנהגו להקל כי מצוות סוכה לישן בה כמו שישן בביתו איש עם אשתו, וכמו שדרשו חז"ל (סוכה כו, א)… וכמו שכתב במהרי"ל שהיה ישן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ישיבה בסוכה | כתיבת תגובה

יב – קטן חתן ואבל

יב,א – דין חתן ושושביניו – הדעות בגמרא בבלי סוכה כה, ב: "אמר רבי אבא בר זבדא אמר רב: חתן והשושבינין וכל בני החופה פטורין מן הסוכה כל שבעה, מאי טעמא? משום דבעו למיחדי (לשמוח) – וליכלו בסוכה, וליחדו בסוכה! … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ישיבה בסוכה | עם התגים | כתיבת תגובה