ו – מדיני הברכה

ו,א – סיים לאכול ושכח לברך

לדעת פוסקי אשכנז פשוט שיברך, שהואיל ומעיקר הדין גם על שהייה מברכים, כאן שכבר היה צריך לברך על הסעודה, פשיטא שאם לא בירך לפני הסעודה שיברך אחריה. וכ"כ מ"א תרלט, יז; לבושי שרד כה; א"ר יח; חיי אדם קמז, טז; שועה"ר טז; שולחן שלמה יד; דרך החיים קעא, יח; מ"ב מח.

ופוסקי הספרדים כתבו שלא יברך, כ"כ בשולחנו של אברהם יח; בא"ח האזינו ה; כה"ח ק. וכ"כ חזו"ע עמ' קעח, אלא שכתב שאם עדיין יאכל לפתן יברך, למרות שעל הלפתן לבד לא היה יכול לברך.

ו,ב – יציאה קצרה בין סעודות

למדנו בהערה 9, שמחמת הספק, אין לברך שוב על הסעודה הבאה, וגם אם יצא באמצע לזמן קצר, לא יברך שוב. ויש להוסיף שלדעת אשל אברהם בוטשאטש וכה"ח צח, אם התכוון שהברכה תועיל רק לסעודה זו, גם אחר יציאה קצרה, יברך שוב על האכילה הבאה.

תפריט