ארכיון הקטגוריה: פרק ה – נטילת לולב

א – זמן המצווה

א,א – טעם שאין נוטלים לולב ביום ראשון שחל בשבת רמב"ם הל' לולב ז, טז-יח: "בזמן שבית המקדש קיים היה לולב ניטל ביום הראשון שחל להיות בשבת, וכן בשאר המקומות שידעו בודאי שיום זה הוא יום החג בארץ ישראל, אבל המקומות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - נטילת לולב | כתיבת תגובה

ב – איגוד המינים

ב,א – איגוד הלולב – האם צריך קשר כפול מנחות כז, א: "תניא: לולב בין אגוד בין שאינו אגוד – כשר; ר' יהודה אומר: אגוד – כשר, שאינו אגוד – פסול. מאי טעמא דר' יהודה? גמר קיחה קיחה מאגודת אזוב, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - נטילת לולב | כתיבת תגובה

ג – סדר נטילת הלולב וברכתו

ג,א – מברך עובר לעשייתם בסוכה לט, א, מבואר שצריך לברך עובר לעשייתן. וכתבו התוס' שם שאין הכוונה שיברך בעוד האתרוג בקופסה, ונתנו שלוש אפשרויות: "ושמא משיתחיל ליטול לולב קודם שיטול האתרוג מברך, והיינו עובר לעשייתן שמעכבים זה את זה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - נטילת לולב | כתיבת תגובה

ד – צורת הנענועים

ד,א – מצוות הנענוע מן התורה בעצם זה שנוטלים את ארבעת המינים ומגביהים אותם מקיימים את המצווה, שנאמר (ויקרא כג, מ): "וּלְקַחְתֶּם לָכֶם". ותקנו חכמים לנענע את הלולב, ולמדו זאת ממה שצוותה התורה להניף כמה קרבנות (סוכה מב, א; מנחות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - נטילת לולב | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – נשים וקטנים בלולב

ו,א – האם מותר לתת לקטן שהגיע לחינוך ארבעה מינים שאולים יש אומרים שאין לחנך קטן בארבעת המינים שאולים (ביום הראשון) "דכל דתקון רבנן לחנך כעין דאורייתא תקון" (בתי כהונה; מ"א תרנח, ח; א"ר י; פמ"ג; בכורי יעקב יח; אג"מ או"ח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - נטילת לולב | עם התגים | כתיבת תגובה

ז – שמירת ארבעת המינים

ז,א – הנחת המינים במים ביו"ט הערה בפניני הלכה שבת יט, 8: מוסכם שמי שהוציא ענפים מהמים רשאי להחזירם. אלא שנחלקו האחרונים אם מותר להניחם במים בראשונה: לתו"ש וח"א אסור, ולגר"ז ולפמ"ג שלו, א"א יג, מותר, כמובא במ"ב שלו, נד. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - נטילת לולב | כתיבת תגובה

י – מנהג ההקפות כיום

י,א – האם חובה שיהיה ס"ת על הבימה ילקוט שמעוני תהלים רמז תשג: "וַאֲסֹבְבָה אֶת מִזְבַּחֲךָ ה' (תהלים כו, ו), כדתנינן בכל יום היו מקיפין את המזבח פעם אחת, וכיצד הוא סדר ההקפה, כל ישראל גדולים וקטנים נוטלים את לולביהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - נטילת לולב | כתיבת תגובה