הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

ו – נשים וקטנים בלולב

ו,א – האם מותר לתת לקטן שהגיע לחינוך ארבעה מינים שאולים

יש אומרים שאין לחנך קטן בארבעת המינים שאולים (ביום הראשון) "דכל דתקון רבנן לחנך כעין דאורייתא תקון" (בתי כהונה; מ"א תרנח, ח; א"ר י; פמ"ג; בכורי יעקב יח; אג"מ או"ח ג, צה). ויש אומרים שגם בארבעת המינים שאולים אפשר לקיים מצוות חינוך, שהרי גם בזה הבן מתחנך למצוות (בגדי ישע תרנח, ח; מ"ב כח, ושעה"צ לו, והוכיח כן מכמה ראשונים ומלשון השו"ע).

ואמנם כתב בערוה"ש תרנז, ב, על זמנו שאין נוהגים לקנות ד' מינים מיוחדים לקטנים שהגיעו לחינוך מפאת יוקרם, שהלוואי וכל משפחה תוכל לקנות ד' מינים לעצמה. ע"כ.

אבל בארץ ישראל כיום, שמחיר ד' המינים אינו גבוה, מצוות חינוך כוללת קניית ד' מינים לקטן, וכפשט דברי השו"ע תרנז, א: "קטן היודע לנענע לולב כדינו, אביו חייב לקנות לו לולב כדי לחנכו במצוות".

תפריט