הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

יז – ניגון בכלי זמר והשמעת קול

יז,א – דלת עם פעמונים וכן נעליים

בילקוט יוסף שלח, יג, סמך על המ"א שהתיר לפתוח דלת שמחוברים אליה פעמונים, כי אינו מתכוון להשמיע קול. ובאול"צ ח"ב לט, א, התיר מפני שסמך על השו"ע, שכל שאינו בדרך של שיר מותר, והפעמונים אף שמשמיעים רצף קולות אינם מוגדרים בדרך שיר (שכתב רש"י עירובין קד, א, 'בקול של שיר' "הנשמע כעין שיר בנעימה ובנחת". וכן ברמב"ם עירובין י, יד, "ואין אסור להשמיע אלא קול נעימות קצובות כנגינות של שיר, והוא אמרם לא אמרו אלא בקול של שיר בלבד"). וכ"כ המהרי"ץ בשו"ת פעולת צדיק ג, קצט: "על כן נראה לענ"ד דאלו הקטנים שמניחים בצוואריהם פעמונים תחובים בחוט, גם ברגליהם נותנים טבעת מכסף וסביב לה פעמונים משמיעים קול, שרי. דאין קול זה הנשמע קול של שיר כדי לאוסרו, דאין לאסור רק קול שיר בנועם ובנחת כסדר הנהגת השירים. וכן המנהג פשוט להלביש הקטנים גם הכלות ואין פוצה פה". וכן התיר בילקוט יוסף שלח, יד, להנעיל לילדים קטנים נעליים עם פעמונים שמשמיעים קול, וסיים שהמחמיר תבא עליו ברכה. ע"כ. והרבה פוסקים סוברים שיש להחמיר בדלת כדעת הט"ז, וכ"כ מ"ב שלח, ו, וממילא יש להחמיר גם בפעמונים שבנעלי הילדים. ובשבט הלוי ח"א סא, ד, התיר פעמונים אלה שכמעט ואין שומעים אותם.

יז,ב – פעמונים של ס"ת

הקילו יותר בספר תורה שיש עליו פעמונים מאשר בפתיחת דלת שמניעה פעמונים, משום שבס"ת יש טעם נוסף לקולא, וכפי שכתב הש"ך, שיש בזה צורך מצווה. וכתב בשש"כ כח, מה, בהערה צז, מרשז"א, שאולי יש להחמיר, כי אין צורך כיום שישמעו את הקול וידעו שעוברים עם הס"ת. ובשבט הלוי א, סא, סובר שבפעמונים קטנים גם לט"ז אין איסור, כי קולם אינו נשמע כמעט ועיקרם לנוי.

יז,ג – שריקה בפה וסיוע באצבעות

פסק הרמ"א שלח, א, עפ"י שלטי גיבורים (עירובין לה, ב, אות ב), שמותר לשרוק בפה בשבת, שהואיל ואינו עושה שום מעשה, לא חששו שיבוא לתקן כלי שיר. והחיד"א בשיורי ברכה שלח, א, בשם גבעת פנחס ח"א לו, כתב שגם לשרוק בפיו אסור (ועיין בכה"ח שלח, ז-ח). אולם רוב ככל הפוסקים התירו כרמ"א, וכ"כ מ"א שלח, ב; שועה"ר ב; מ"ב ג; שש"כ כח, מג. וביארו שאפילו אם שורק בדרך שיר מותר. וכ"כ בילקוט יוסף ח"ה עמ' ע, וסיים שהמחמיר תע"ב.

ולדעת ערוה"ש ז, מותר לשרוק גם בעזרת האצבעות, מפני שעיקר הקול בא מהפה, והאצבעות רק מסייעות לקול שיעלה יפה. ובשו"ת משנה הלכות ד, נב, חלק עליו וסבר שהרמ"א התיר רק בפיו ולא על ידי אצבעות, משום שזה כעשיית מעשה שנאסרה שמא יתקן כלי שיר.

תפריט