יג – אורז, פריכיות אורז ופופקורן

יג,א – אורז

כתבתי שברכת האורז המבושל 'מזונות', וכפי שנפסק בשו"ע רח, ז. אמנם יש ראשונים שחולקים על כך, וסוברים שברכתו 'האדמה'. ועיין ב"י שם, ושעה"ב כג, אורז, וברכ"ה ח"ג ז, 152.

יג,ב – פת דוחן ותירס

כתבתי כפסק השו"ע רח, ח, עפ"י הרי"ף והרמב"ם, שעל פת דוחן מברכים 'שהכל'. אמנם הרבה ראשונים פסקו שדין פת דוחן ותירס כדין פת אורז שברכתו 'מזונות', וכך דעת תר"י, ראב"ד, רא"ש, ועוד רבים. ועל כן כתב בבאו"ה שם, שהרוצה לברך 'מזונות' אין מוחים בידו. ועוד הזכיר שדעת כמה ראשונים שכל מין שמזין כמו אורז ברכתו כאורז. לפי"ז על לחם תירס שמדינות שלימות בדרום אמריקה רגילות לאכול, יברכו 'מזונות'. אמנם סיים שגם המברך עליהם 'שהכל' יש לו על מי לסמוך.

אולם המנהג שלא לברך 'מזונות' על שום מין זולת חמשת מיני דגן ואורז. ולגבי לחם תירס, במקומות שרגילים לאוכלו, יש מקום לומר שיברכו 'האדמה'. שכך כתב במ"ב רח, לג, עפ"י פמ"ג. ואמנם הזכיר את החת"ס נו, שהואיל ואכילתם כלחם היא רק בדרך דוחק, ברכת לחם תירס 'שהכל'. אולם במקומות שכך נוהגים מלכתחילה, נראה שיש מקום לברך 'האדמה'. ועיין בשעה"ב כג, 242, שהעלה טענה כנגד זה, שהואיל והתירס רוסק לגמרי, השתנתה ברכתו. אולם יש לדחות, שבמקום שהכל רגילים לאכול לחם תירס, אין השינוי נחשב, וכפי דין הומלתא (ברכות לו, ב).

יג,ג – פופקורן

בפס"ת רב, טז, כתב בשם כמה פוסקים שהורו לברך על פופקורן 'האדמה', וכן דעת הרב פיינשטיין וחזר בו ממה שכתב באג"מ אה"ע קיד. וכ"כ בילקוט יוסף ח"ג רג, ה, ושעה"ב כג, 552. ודעת הרב אליהו שברכתו 'שהכל' (וזה"ב ע' 103). וכמדומה שכך הוא המנהג הרווח, וכך מסתבר הואיל וצורתו השתנתה מאוד, ובכלל כאשר יש ספק נכון לברך 'שהכל'. ומ"מ בכל אופן שיברך יצא, וכפי שהתבאר בהערה 4.

תפריט