הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

יב – קורנפלקס, צ'יפס, כדורי פלאפל, ממתק קוקוס

יב,א – קורנפלקס

כתבתי: "על קורנפלקס העשוי מפתיתי תירס, כיוון שהתירס רוסק ומראהו השתנה מאוד, מברכים 'שהכל'". ואמנם כתב באול"צ ח"ב מו, מא, שעל קורנפלקס העשוי מפתיתי תירס הגדולים משומשום, הואיל ולא נתרסקו לגמרי, יברך 'האדמה'. וכ"כ וזאת הברכה ע' 200, ופס"ת רב, 88. אבל נלענ"ד שהואיל ואין מבחינים בזה, אלא כל מיני הקורנפלקס נראים כפנים חדשות, דינם כשוקולד, וברכת כולם 'שהכל'. וכן דעת הרב אליהו, כמובא ב'וזאת הברכה', ושבט הלוי ח, לו. ומ"מ המברך 'האדמה' יצא, כמבואר בהערה 4.

יב,ב – סלט חומוס

כתבתי שעל סלט חומוס יברך 'האדמה'. ועיין בהערה 10 בטעם הדבר. וכ"כ בשערי הברכה כג, 196. אמנם יש אומרים שאם התרסק לגמרי ברכתו 'שהכל'. וכ"כ בפס"ת רב, 107, ובמיוחד שהוא משמש בעיקר להטעמת הפת, שאין לו כל כך חשיבות לעצמו, כמו שכתב שם רב, כב, לגבי טחינה. אבל כפי שכתבתי יותר נראה לברך עליו 'האדמה', הואיל וניכר שהוא חומוס, ומ"מ המברך 'שהכל' יצא.

יב,ג – ממתק קוקוס

כתבתי שברכתו 'שהכל'. אמנם כתב בספר 'כיצד מברכין' עמוד כ' שיברך עליו 'העץ', ואפילו נטחן עד דק, וכל שכן אם ניכרים כמין חוטים. ומוסיף טעם בהערה מפני שרגילים לאוכלו לפעמים בפני עצמו, ואינו רק תבלין.

ומ"מ למעשה נראה שמתייחסים אליו כמאכל חדש ולא כפרי הקוקוס, ולכן נוהגים לברך עליו 'שהכל'. וכ"כ 'וזאת הברכה' בשם הגרש"ז אויערבאך, ופס"ת רב, כב, וברכ"ה ח"ג ז, לח.

תפריט