א – עיקר וטפל

א,א – הערה 1 – אף כשנצרך לברך בתחילה על הטפל לא יברך עליו בסוף

דיני עיקר וטפל נתבארו בשו"ע סימן ריב; רד, יב; רח, ב-ג.

כתבתי בהערה: אם בירך על הפתיתים ורק אח"כ הביא תוספות שלא חשב להביאם וגם אינו רגיל להביאם, כשיביאם יצטרך לברך עליהם, שכל זמן שלא היו לפניו בעת הברכה על העיקר, לא נפטרו (מ"ב ריב, ד). אבל לא יברך אחריהם ברכה אחרונה, הואיל ובפועל אכלם כטפלים. ע"כ. ואף שבשעה"ב טו, הערה י, הביא זאת כמחלוקת, שלשועה"ר כיוון שבירך עליו בתחילה יברך עליו גם ברכה אחרונה. ואילו לשולחן הטהור, כיוון שאכלם כטפל אינו מברך עליהם ברכה אחרונה. וכן דעת ברכת הבית, וברכ"ה ח"ג י, 5. למעשה נראה יותר כדעה שאין לברך על הטפל ברכה אחרונה. ואף אם אין אפשרות להכריע בסברה, בכל אופן מכלל ספק לא יצאנו, ולכן לא יברך על הטפל.

א,ב – המתכוון לאכול פתיתים כמו שהם ונמלך להוסיף בהם קטשופ

כתבתי בהערה: "בירך על הפתיתים ורק אח"כ הביא את התוספות – אם בעת שבירך על הפתיתים חשב להביא את התוספות או שהוא רגיל בכך, בברכה על הפתיתים פטר אותם. אבל אם לא חשב להביאם וגם אינו רגיל בכך, כשיביאם יצטרך לברך עליהם, שכל זמן שלא היו לפניו בעת הברכה על העיקר, לא נפטרו (מ"ב ריב, ד)". וצריך עיון מה הדין כאשר מדובר בקטשופ שהוא רוצה לערב ממש בתוך הפתיתים. שלכאורה אם לא הסיח דעתו מלאכול עוד פתיתים, יכול לצרף לפתיתים הבאים גם קטשופ, ואם כן מדוע שלא יוכל לצרף גם לפתיתים שלפניו קטשופ. כי אולי רק אם חשב לאכול את הפתיתים שלפניו בלבד, אם יוסיף בהם עוד קטשופ יצטרך לברך. ואולי אפילו בזה, אם הוא מערב את הקטשופ ממש בתוך הפתיתים, אין צריך לברך עליו, כי הוא בטל ממש בפתיתים ולא רק מדין טפל הנגרר אחר העיקר. ומספק לא יברך.

תפריט