ד – תערובת שיש בה מין דגן

ד,א – תערובת דגן – קציצת דג או בשר

על קציצת דג שיש בה קמח מברכים 'שהכל'. כ"כ ב'כיצד מברכים' ע' לז, ושעה"ב פכ"ג רשימת המאכלים 660, ופס"ת רח, ה, ובוזאת הברכה ע' 249. אמנם בברכ"ה ח"ג י, נח, ואול"צ ח"ב יד, יט, כתבו לברך 'מזונות', מצד "כל שיש בו". אולם למעשה נראה לברך 'שהכל', שכן העיקר הוא הדג או הבשר. בנוסף לכך, אחר שיש ספק בין 'שהכל' ל'מזונות', הכלל הוא שמברכים 'שהכל'. ויש להוסיף שפעמים רבות קשה לפטור את הספק, כי אף מי שבישל את הקציצה אינו יודע מדוע כתוב במרשם להוסיף קמח או פירורי לחם.

עניין החמין מבואר היטב בפס"ת ריב, ו.

תפריט