ו – רעידת אדמה, כוכבי שביט, רוחות זועפות

ו,א – כוכב שביט, רעידות אדמה ורוחות

בברכת ק"ש של ערבית אנו אומרים: "ומסדר את הכוכבים ברקיע כרצונו", ולכן כוכב שטס שלא במסלול מסודר, מפתיע ביותר. ועיין בעין איה ברכות נח, ב (קכה), ששם מובא הרעיון על ברכת הזיקים שכתבתי.

כתב במ"ב רכז, ב, עפ"י שע"ת בשם מהר"ם חביב, שברכה אחת עולה על כל הכוכבים שיראה בלילה אחד. והטעם, שכל הנראה בלילה אחד דומה לכל הברקים והרעמים שבאו מאותם עננים, שאין אדם מסיח דעתו בינתיים מראייתם.

ו,ב – ההבדל בין שני סוגי הרוחות

רוח חזקה היא רוח שעוקרת דברים כבדים ממקומם (מקור חיים לחו"י רכז), שעליה מברכים 'עושה מעשה בראשית'. ורוח חזקה מאוד שעלולה לעקור עצים ולהחריב בתים חלשים, ועליה מברכים 'שכוחו וגבורתו'.

ו,ג – על מאורעות מפחידים עדיף לברך 'שכוחו וגבורתו'

כתבתי שי"א שעל מאורעות מפחידים עדיף לברך 'שכוחו וגבורתו', וכך עולה ממ"ב רכז, ד, שעל רוח זועפת ומסוכנת מברך 'שכוחו וגבורתו'. ושם ס"ק ה, שביאר לברך על רעם 'שכוחו' כי בו ניכרת יותר גבורתו. וכך כתב בפס"ת רכז, ד, שעל סופות זועפות ומסוכנות מברכים 'שכוחו וגבורתו'. וכ"כ בשער העין ו, ב, והערה ד', לעניין רעידת אדמה חזקה, ומקורו מדין רוח זועפת ביותר.

תפריט