יז – חכם הרזים

יז,א – חכם הרזים בארץ ישראל

הרמב"ם הל' ברכות י, יא, כתב שברכה זו דווקא בארץ. ור' מנוח הסביר, שזה עפ"י הגמרא ברכות נח, א, אין אוכלוסא בבבל. והבית יוסף הקשה על הרמב"ם, ואף שגם ביארו, מ"מ בשו"ע רכד, ה, ומ"ב שם, לא הוזכר התנאי שיהיו בארץ, ומשמע שיברכו בכל מקום. וכ"כ עולת תמיד ה. אמנם א"ר ה' כתב לברך דווקא בארץ. ובעולת ראיה ח"א ע' שפז, כתב בפשטות שהוא דווקא בארץ. ובכה"ח רכד, טו, כתב שבחו"ל יאמר בלא שם ומלכות.

תפריט