ארכיון הקטגוריה: פרק יג – דרך ארץ

ג – שלא להשחית מאכלים

ג,א – האם מותר לזרוק לחם כשאין חשש שיימאס עיין בס' עץ השדה יח, ב, שסיכם דין זריקת לחם, שלדעת התוס' ברכות נ, ב, 'אין', גם כשאין חשש שיימאס אסור לזרוק לחם, וכ"כ מ"א קסז, לח, ומ"ב פח, ובסי' קעא, ט. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - דרך ארץ | כתיבת תגובה

ד – שיירי המאכלים

ד,א – הרמת המאכלים מן הארץ ההלכה להרים את המאכלים מן הארץ, היא כדי שלא ידרכו עליהם, ולכן כתב בהגהות בית ברוך על ח"א כלל מה, הערה לא, שאם המאכלים מונחים במקום שאין הולכים, אין צורך להרימם. והובא בעץ השדה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - דרך ארץ | כתיבת תגובה

ה – בל תשקצו באכילה

ה,א – רפואה דוחה בל תשקצו כתב הרדב"ז על הרמב"ם הל' מאכלות אסורות יז, כט, שאם אוכל את הדברים המשוקצים לרפואה "אין זה משוקץ אצלו ומותר, ועל זה נהגו לשתות מי רגלים לרפואה". ה,ב – דברי הרמב"ם על בל תשקצו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - דרך ארץ | כתיבת תגובה

ו – שלא להגעיל אנשים אחרים

ו,א – מקור האיסור להגעיל אנשים אחרים האיסור עצמו מובא בחגיגה ה, א, כפי שהבאתי בהלכה. וכן ברור ש'בל תשקצו' בפני אחרים חמור יותר, שכן הריגת כינה ויריקה אינן אסורות כשהוא לבדו. וכתבתי שיש בו משום איסור 'בל תשקצו', שכן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - דרך ארץ | כתיבת תגובה

ח – דברי תורה ודיבורים בסעודה

ח,א – מדוע יחיד אינו חייב לומר דברי תורה על שולחנו כתבתי שעיקר החיוב הוא לשלושה, מפני חשיבות סעודתם, וכך משמע ממהר"ל בדרך החיים שם. וליחיד מספיקה ברכת המזון, וכפי שכתב במגן אבות לרשב"ץ על אבות (ג, ד): "אבל שלשה שאכלו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - דרך ארץ | כתיבת תגובה

י – המאכלים הבריאים והמאכלים המזיקים

י,א – הערה 2 – שההדרכות הרפואיות משתנות לפי המקום והזמן בנוסף למקורות שהובאו בהערה, כך מבואר בשו"ע אבן העזר קנו, ד, שנשתנה הטבע בכמה דברים ממה שהיה בזמן הגמרא. וכ"כ במ"א קעג, א, שהכל לפי טבע הארצות. ובים של … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - דרך ארץ | כתיבת תגובה

יא – האם יש איסור לאכול מאכלים מזיקים

יא,א – האם יש באכילת מאכלים מזיקים איסור גמור ברור שאין איסור גמור לאכול מאכלים מזיקים, שאם היה אסור, לא היו מברכים על אכילתם, ולא שמענו מי שיטען למשל, שאין לברך על בורקס מפני המרגרינה הרבה שבו, או שאין לברך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - דרך ארץ | כתיבת תגובה

יב – הפרשת הפסולת מהגוף וברכת 'אשר יצר'

יב,א – הפרשת הפסולת מהגוף שבת כה, ב: "תנו רבנן: איזה עשיר? כל שיש לו נחת רוח בעשרו, דברי רבי מאיר. רבי טרפון אומר: כל שיש לו מאה כרמים ומאה שדות ומאה עבדים שעובדין בהן. רבי עקיבא אומר: כל שיש לו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - דרך ארץ | כתיבת תגובה

יג – בל תשקצו בהשהיית צרכיו

יג,א – בל תשקצו בהשהיית צרכיו כבר למדנו (בהערה 1) שנחלקו הפוסקים אם איסור 'בל תשקצו' בהשהיית צרכיו הוא מהתורה או מדרבנן. ובמ"ב ג, לא, כתב שהוא מדרבנן, ולכן כבוד הבריות דוחה אותו. וכן סיכם בבירור הלכה ג, יב, שזו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - דרך ארץ | כתיבת תגובה

יד – הלכות ברכת 'אשר יצר'

יד,א – דעות הראשונים אם צריך לברך ענט"י אחר ההתפנות הטור מביא דעת יש אומרים, וכן היא דעת הראב"ד, שאחר כל התפנות של גדולים או קטנים צריך לברך ענט"י ואשר יצר. משום שלדעתו גם ברכת אשר יצר נחשבת כדבר שבקדושה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - דרך ארץ | כתיבת תגובה