ארכיון הקטגוריה: פרק יד – ברכת הריח

א – ברכות הריח

יד,א – משמעותו הרוחנית של הריח ושהוא מחזק את האמונה למדנו שהריח מחזק ומקיים את הנפש בזוהר ח"ב כ, א: "ארח רבי אבא בההוא ורדא, אמר: ודאי אין העולם מתקיים אלא על הריח, דהא חזינא דלית נפשא מתקיימא אלא על … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יד - ברכת הריח | כתיבת תגובה

ב – ברכת בשמים נוזליים וסינטטיים וטבק

ב,א – הערה 2 – עוד על טבק כתוספת להערה 3, כתב בא"א בוטשאטש (רטז, סו"ס י), וברכת הבית (כו, מז), שהטעם שאין מברכים על טבק, משום שכל מי הבושם שהכניסו בטבק התייבשו, והרי הוא כריח שאין לו עיקר. ושלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יד - ברכת הריח | כתיבת תגובה

ג – ארבעה מיני ריח טוב שאין מברכים עליהם

ג,א – ריח פירות ערלה פסחים כו, א: "קול ומראה וריח – אין בהם משום מעילה". ואמרו לגבי ריח "מעילה הוא דליכא הא איסורא מיהא איכא". וכן נפסק בשו"ע יו"ד קח, ז: בשמים של ע"ז וערלה וכלאי הכרם שאסורים בהנאה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יד - ברכת הריח | כתיבת תגובה

ד – התנאים הנדרשים לברכת הריח

ד,א – אימתי חייבים לברך על דבר שנועד לתת ריח טוב לדעת הט"ז ריז, א, וח"א סא, יא, העובר ליד חנות בשמים שנועדו להפיץ ריח טוב, רק אם הוא מתכוון ליהנות מהם מברך. ולדעת הרבה פוסקים, כל שעלה הריח באפו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יד - ברכת הריח | כתיבת תגובה

ה – הברכות השונות

ה,א – ריחן תימני כפי הנראה היו מקומות שבהם הריחן היה חד שנתי, ואמרו לברך עליו 'עשבי בשמים', והיו מקומות שהיה רב שנתי, ואמרו לברך עליו 'עצי בשמים'. ולמעשה כתב בחזו"ע ע' שכא, שהריחן שמצוי בארץ ישראל הוא 'עצי'. ה,ב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יד - ברכת הריח | כתיבת תגובה

ו – דינים בברכת הריח

ו,א – הרוצה לברך על כל מין בנפרד ואין צורך שיכוון במפורש שלא ליהנות מהריח הבלול שעולה באפו, כי בזה שהוא מתכוון ליהנות מכל סוג בנפרד, ברור שהוא מכוון שלא ליהנות מכולם יחד, שאם יהנה, הרי יצטרך לברך מיד 'מיני … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יד - ברכת הריח | כתיבת תגובה