ארכיון הקטגוריה: פרק ב – הלכות סוכה

א – סוכה – דירת ארעי

א,א – הכל מודים שהסוכה דירת ארעי ועיקרה הסכך במשנה הראשונה (ב, א): "סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה, ורבי יהודה מכשיר". ונחלקו שלושה אמוראים בהסבר דעת חכמים, והלכה כרבא שבאר (שם ב, א): "עד עשרים אמה אדם עושה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הלכות סוכה | עם התגים , | כתיבת תגובה

ב – ממה עשוי סכך כשר

ב,א – הסכך הכשר משנה סוכה יא, א: "זה הכלל: כל שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ מסככין בו". ובגמרא יב, א: "כי אתא רבין אמר רבי יוחנן: אמר קרא (דברים טז, יג): בְּאָסְפְּךָ מִגָּרְנְךָ וּמִיִּקְבֶךָ – בפסולת גורן ויקב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הלכות סוכה | כתיבת תגובה

ג – צילתה מרובה מחמתה

ג,א – דין צילתה מרובה מחמתה משנה סוכה ב, א: "ושחמתה מרובה מצילתה – פסולה". ובמשנה כב, א: "ושצילתה מרובה מחמתה – כשרה". ובגמרא כב, ב, הקשו שמדיוק המשנה הראשונה משמע שכאשר החמה והצל שווים – הסוכה כשרה, ומדיוק המשנה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הלכות סוכה | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – גזירת תקרה – נסרים ו'סכך לנצח'

ד,א – גזירת תקרה בנסרים של ד' טפחים משנה (סוכה יד, א): "מסככין בנסרים דברי רבי יהודה, ורבי מאיר אוסר". גמרא: "אמר רב: מחלוקת בנסרין שיש בהן ארבעה, דרבי מאיר אית ליה גזרת תקרה, ורבי יהודה לית ליה גזרת תקרה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הלכות סוכה | כתיבת תגובה

ה – האם מותר להעמיד סכך על דבר שפסול לסכך?

ה,א – סיכום דברי הגמרא והפוסקים להלכה משנה כא, ב: "הסומך סוכתו בכרעי המטה – כשרה. רבי יהודה אומר: אם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה – פסולה". גמרא: "מאי טעמא דרבי יהודה? פליגי בה רבי זירא ורבי אבא בר ממל. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הלכות סוכה | כתיבת תגובה

ז – גובה הדפנות ודין לבוד

ז,א – האם מחיצת לבוד של שתי או ערב שווה למחיצה רגילה לדעת רבים מחיצת לבוד כשרה לסוכה כמו מחיצה גמורה, וכ"כ רש"י (ז, א, 'דופן'); ריטב"א (ז, א, 'איתיביה'); עיטור (הל' סוכה פ, א); לבוש (תרל, ח); מאמ"ר (ו); כה"ח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הלכות סוכה | עם התגים | כתיבת תגובה

ח – סוכה שדפנותיה מיריעות בד (סוכה לנצח)

ח,א – מחיצה שאינה עומדת ברוח מצויה פסולה סוכה כד, ב: "אמר רב אחא בר יעקב: כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה – אינה מחיצה. תנן: העושה סוכתו בין האילנות והאילנות דפנות לה – כשרה. והא קאזיל ואתי! – … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הלכות סוכה | עם התגים | כתיבת תגובה

ט – הסוכה צריכה להיות תחת כיפת השמיים

ט,א – דין סוכה תחת האילן והדין כשהשפילו את ענפי האילן משנה ט, ב: "העושה סוכתו תחת האילן – כאילו עשאה בתוך הבית". ובגמרא: "אמר רבא: לא שנו אלא באילן שצלתו מרובה מחמתו, אבל חמתו מרובה מצלתו – כשרה. וכי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הלכות סוכה | עם התגים , , | כתיבת תגובה

י – צריך לשבת בצל הסכך (דיני קישוטים וכילה)

י,א – סדין מתחת לסכך שנועד לסייע לסכך לדעת ר"ת ורא"ש, סדין פוסל את הסכך רק כאשר בלעדיו הסכך יתייבש ועליו ינשרו וחמתו תהיה מרובה מצילתו, הואיל ובלי הסדין הסכך לא היה יכול להשאר כשר. אבל אם הסכך אינו צריך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הלכות סוכה | כתיבת תגובה

יא – פסולי סכך ואוויר והישיבה תחתיהם

יא,א – לשבת תחת סכך פסול ברוחב ג' עד פחות מד' טפחים לרוב הפוסקים מותר לשבת תחת סכך פסול שרוחבו פחות מד' טפחים (רז"ה ז, א, בדפי הרי"ף; וכך משמע מרי"ף, רא"ש, טור; וכ"כ בשו"ע תרלב, א). ויש אומרים שכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הלכות סוכה | כתיבת תגובה