ארכיון הקטגוריה: פרק ד – הדלקת נרות

א – מצוות הדלקת נרות שבת

א,א – טעם הדלקת נרות מתוך מה שנלמד להלן בהרחבה להלכה ב, ישנם שלושה טעמים להדלקת נרות: א' כבוד שבת (רש"י), ב' עונג שבת (תוס'), ג' שלום בית, כפי שנלמד בהמשך ממרדכי ומהרי"ל. ואין ביניהם מחלוקת, לכן גם על הדלקה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - הדלקת נרות | כתיבת תגובה

ב – מקום ההדלקה ועל מי המצווה להדליק

ב,א – עיקר חובת הנרות במקום סעודה שבת כה, ב: "רבי ישמעאל אומר: אין מדליקין בעטרן מפני כבוד השבת". מאי טעמא? – אמר רבא: מתוך שריחו רע, גזרה שמא יניחנה ויצא. אמר ליה אביי: ויצא! – אמר ליה, שאני אומר: … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - הדלקת נרות | כתיבת תגובה

ג – במה מדליקים וכמה נרות

ג,א – מנין הנרות מצד הדין מספיק להדליק נר אחד, אבל כתב הכל-בו (סימן כד): "ובתנחומא מצאתי כל מילי דשבת כפול – שני כבשים, מזמור שיר ליום השבת, לחם משנה, זכור ושמור, ונראה שהמנהג על זה להדליק שני נרות". והביאו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - הדלקת נרות | כתיבת תגובה

ד – ברכת ההדלקה

ד,א – פתיחה כלל נקוט בידינו שמברכים על המצוות לפני עשייתן (פסחים ז, ב). וכן כתב הרמב"ם (ה, א) לגבי הדלקת נרות שבת: "וחייב לברך קודם הדלקה…" וכך כתבו כמעט כל הראשונים, ומהם: סדר רב עמרם גאון; אורחות חיים (הדל"נ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - הדלקת נרות | כתיבת תגובה

ו – דין שתי משפחות שאוכלות יחד כיצד ידליקו

ו,א – שתי משפחות שאוכלות יחד – דין תוספת אורה כתב מהר"ח אור זרוע (דרשות עניני שבת, עמ' 71), שיש להסתפק בדין ארבע משפחות שגרות בבית אחד ושלוש מהן הדליקו והרביעית לא הספיקה להדליק, שמכיוון שהדלקת נרות היא משום שלום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - הדלקת נרות | כתיבת תגובה

ז – דין נשוי ורווק השובת מחוץ לביתו

ז,א – הכלל הראשון – שהרוצה יכול לחייב עצמו במצווה (הרחבת הערה 4) כפי שלמדנו בהלכה ו, כאשר שתי משפחות שובתות יחד, נוהגות שתי הנשים להדליק נרות, ולדעת רוה"פ אף אם ידליקו באותו מקום – יברכו, ואין חשש ברכה לבטלה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - הדלקת נרות | כתיבת תגובה

ח – המתגוררים בפנימיות וחולים

ח,א – פנימיות כתבתי שבהדלקה שמדליק אחד או אחת מהם בחדר האוכל יוצאים כולם. ואמנם יש מאחרוני זמנינו שסוברים שכל אחד ואחד חייב להדליק בחדרו. וכ"כ בחזון עובדיה עמוד רב, ילקוט יוסף רסג, טו-טז; אז נדברו ה, ב; וכן בחלק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - הדלקת נרות | כתיבת תגובה