ארכיון הקטגוריה: פרק כו – מעשה שבת ולפני עיוור

א – כללי איסור הנאה ממעשה שבת

א,א – מקור האיסור ליהנות ממלאכת שבת בתוספתא שבת ג, ג, מובאת ברייתא בה נחלקו התנאים בדין מעשה שבת, והובאה הברייתא בבבא קמא עא, א; חולין טו, א, ועוד. לדעת ר' מאיר, המבשל בשבת בשוגג – רשאים הוא ואחרים לאכול … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כו - מעשה שבת ולפני עיוור | כתיבת תגובה

ב – איסור הנאה ממלאכה שנעשתה בשבת

ב,א – פרטי הלכה תבשיל שנעשתה בו מלאכה שלא מדעת הבעלים, אם גם בלא המלאכה היה ניתן לאוכלו, אין התבשיל נאסר על הבעלים (ארח"ש כה, מ). וכן אם הוסיפו מים במיחם, מותר להשתמש במים החמים, כל זמן שעדיין המים הראשונים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כו - מעשה שבת ולפני עיוור | כתיבת תגובה

ג – מקרים שמותר ליהנות בהם (שגגה בדרבנן ומתעסק)

ג,א – שוגג בדרבנן כתבתי שמותר בשבת, ואמנם דעת הפמ"ג שדין דרבנן ודאורייתא שווה, ובשניהם אסור בשבת, והביאו בבאו"ה שיח, א, 'המבשל'. אבל כתב בשם הגר"א וח"א (ט, יא), ששוגג בדרבנן מותר בשבת. ועיין בארח"ש כה, י. ג,ב – הנוטע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כו - מעשה שבת ולפני עיוור | כתיבת תגובה

ד – הנאה ממעשה שלא שינה את גוף הדבר

ד,א – מעשה שבת במלאכת הוצאה למדנו בעירובין מא, ב, שלדעת ת"ק אם הביאו פירות מחוץ לתחום, בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל. ואם הוציאו את הפירות מחוץ לתחום והחזירום, אף במזיד יאכל. וכתבו תוס' ורא"ש שהלכה כת"ק. וכן נפסק בשו"ע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כו - מעשה שבת ולפני עיוור | כתיבת תגובה

ה – עבר ועשה דבר ששנוי במחלוקת הפוסקים

ה,א – האם בכל ספק מקילים לכאורה בכל מצב שיש בו ספק מקילים, שאיסור מעשה שבת הוא מדרבנן וספק דרבנן לקולא, וכפי שכתבו פמ"ג א"א י, ומ"ב שיח, ב. ובכלל זה גם כאשר יש ספק אם נעשה איסור, כגון שספק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כו - מעשה שבת ולפני עיוור | כתיבת תגובה

ו – הפסקת חשמל

ו,א – אם בעקבות תיקון החשמל התבשיל התבשל כתבתי שמותר ליהנות ממנו, כי אינו נחשב מלאכת שבת. וכ"כ בספר מאור השבת (ח"א מכתב ד, אות ב)  בשם רשז"א: "ובנוגע לכשיש הפסקת חשמל, חושבני שכנים הדברים שאמרנו דבכי האי גוונא שהתיקון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כו - מעשה שבת ולפני עיוור | כתיבת תגובה

ז – הנאה במוצאי שבת ממלאכה שנעשתה בשבת

ז,א – הנאה במוצ"ש ממעשים שחילונים עושים עבור הרבים בשבת המבטל איסור בכוונה, הכל אסור עליו. ואם עשה זאת למען אחרים שאין דעתם נוחה מכך שביטל איסור בידיים, כתב הט"ז יו"ד צט, י, עפ"י יש"ש (חולין ז, נט), שאין עליהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כו - מעשה שבת ולפני עיוור | כתיבת תגובה