הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

ה – שיעור כזית לברכה אחרונה

ה,א – דעת התוס' שכזית הוא מעט פחות ממחצית ביצה

כדי להפיג עוד את החשש מלשער חצי ביצה לברכה אחרונה, יש לציין כי בנוסף לדברי מ"א תפו, א, שביאר בדעת תוס' ש'זית' הוא מעט פחות מחצי ביצה. כתבו הרבה פוסקים שחצי אינו כולל את הקליפה, וכ"כ מהרי"ל, גר"א, חת"ס, א"ר, ערוך לנר, נו"ב, גר"ח נאה וחזו"א. ומהרי"ל הפליג בזה וכתב שמחמת זה יש להוריד כ-25% מהשיעור, וכ"כ עוד אחרונים, עיין בוזאת הברכה ע' 344 בהערה 4. וכמדומה שמחשבים זאת בכ-10%.

ה,ב – יש אומרים ש'בורא נפשות' מברכים גם על פחות מכזית

כדי להוסיף להפיג את החשש, יש לצרף שלדעת ר"י בתוס' לט, א, ברכת 'בורא נפשות' מברכים גם על פחות משיעור זית, וכ"כ בתר"י. ואף הרא"ש ו, טז, מסתפק בזה.

ה,ג – אכל והקיא

אם משער שנשאר במעיו כזית, מברך ברכה אחרונה. ומסתבר שכשאכל הרבה נשאר במעיו כזית (ילקוט יוסף קפד, יט).

תפריט