הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

ג – הבערת אש לחימום ונר למאור וכבוד

ג,א – טעמי ההיתר להבעיר אש לצורך חימום ואור

בטעם ההיתר להבעיר אש לצורך חימום או תאורה, נחלקו הראשונים: לריטב"א (ביצה כא, ב), מאירי, ומכתם, ההיתר משום מתוך שהותרה הבערה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. מאידך, לרמב"ם בפיהמ"ש בכלל 'אוכל נפש' כלולות כל הנאות הגוף, וכ"כ רמב"ן (שבת לט, ב). (ברשב"א בביצה כא, ב, כתב שהטעם משום 'מתוך', אבל בשבת לט, ב, ובעבודת הקודש ג, ה, כתב 'אוכל נפש'. וכן בר"ן יא, ב, כתב 'מתוך', אבל ב-יז, ב, כתב 'אוכל נפש'. עיין חידושי רשב"א ביצה כא, ב, הערות של מוסד הרב קוק, 211).

ג,ב – הדלקת נר לצורך הידור

כתב רשז"א (שש"כ ח"ג, סב, הערה לא), שביו"ט שחל במוצ"ש מותר להדליק נר נוסף לצורך אבוקה בהבדלה למרות שזו הדלקה לצורך הידור בלבד. וכך דעת הרב אלישיב (שמירת יו"ט כהלכתו יג, הערה לג) והסביר שמכיוון שמעיין בציפורניו, יש לו הנאה מתוספת האור.

תפריט