ארכיון הקטגוריה: פרק ו – הוצאה ומוקצה

א – מלאכת 'הוצאה'

א,א – האם שייך כלל שווה לכל נפש בהוצאה רשז"א (שש"כ יט, הערה ג) העלה סברא שאולי בהוצאה שהיא מלאכה גרועה גם המוציא דבר שאינו שווה לכל נפש לא עובר עליה. אמנם בראשונים מצאנו במפורש להיפך. וכ"כ מאירי ביצה יא, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - הוצאה ומוקצה | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – לאיזה צורה מותר לטלטל ביום טוב

ב,א – דוגמאות להוצאה עבור הידור מצווה מותר להוציא דגל לשמחת תורה כי הוא לשם שמחת יום טוב, ומותר אף להחזירו אם יש חשש גניבה (חוט שני עמ' עח, ועיין להלן ו, ג, ב). וכן מותר להוציא מחזור לאמירת תשליך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - הוצאה ומוקצה | כתיבת תגובה

ג – מפתחות לבית ולכספת

ג,א – מפתח של אוכלים וכלים ירושלמי ביצה פ"א ה"ז: "תאני ולא את המפתח, בית הלל מתירין. ואמר רב הושעיה בר רב יצחק: הדא דאת אמר במפתח של אוכלין, אבל במפתח של כלים לא בדא. והא ר' אבהו יתיב ומתני … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - הוצאה ומוקצה | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – מוקצה

ה,א – טעם איסור מוקצה ביום טוב אמרו בשבת קכד, ב, שאיסור מוקצה משום חשש הוצאה, ולפי זה שאלו כמה אחרונים (בית יעקב כתובות ז, א; ישועות יעקב תצה; בית מאיר תמו), מדוע מוקצה אסור ביו"ט, שהרי הוצאה מותרת. ביאר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - הוצאה ומוקצה | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – חומרת מוקצה ביום טוב

ו,א – מוקצה ביום טוב חמור משבת ביצה ב, א, משנה: "ביצה שנולדה ביום טוב, בית שמאי אומרים: תאכל, ובית הלל אומרים: לא תאכל". רב נחמן ביאר: "לעולם בתרנגולת העומדת לגדל ביצים… גבי שבת, דסתם לן תנא כרבי שמעון, דתנן: … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - הוצאה ומוקצה | עם התגים | כתיבת תגובה