הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ב – לאיזה צורה מותר לטלטל ביום טוב

ב,א – דוגמאות להוצאה עבור הידור מצווה

מותר להוציא דגל לשמחת תורה כי הוא לשם שמחת יום טוב, ומותר אף להחזירו אם יש חשש גניבה (חוט שני עמ' עח, ועיין להלן ו, ג, ב). וכן מותר להוציא מחזור לאמירת תשליך בראש השנה.

ב,ב – ריבוי בשיעורים בהוצאת דבר שאין בו צורך ביו"ט

באג"מ (או"ח ב, קג) התיר להוציא ביום טוב קופסת סיגריות שלימה למרות שהוא מתכוון לעשן רק חלק מהסיגריות, משום שריבוי בשיעורים מותר ביום טוב, כפי שלמדנו בביצה יז, ב, ממלאה אשה כל הקדירה בשר אע"פ שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת. והסתפק אם מותר להוסיף סיגריות לקופסה לפני יציאתו מהבית.

ובשש"כ (מהדורת תשכח) יט, הערה יד, כתב שלפי אג"מ זה, מותר גם להוציא צרור מפתחות למרות שיש שם מפתחות שאין בהם צורך יום טוב.

אולם באגרות משה (או"ח ה, לה) אסר להוציא את המפתחות שאין בהן צורך יום טוב, למרות שהם צרורים יחד עם מפתחות שיש בהם צורך ביו"ט. והסביר שדין צרור מפתחות שונה מקופסת סיגריות או גפרורים, שבסיגריות וגפרורים, כל אחד ואחד ראוי לשימוש ביום טוב, ואין ידוע במה ישתמש בפועל, ולכן מותר להוציא את כולם בטרחה אחת של ריבוי בשיעורים, "אבל במפתחות שאותם המפתחות שלא יצטרך להו הוא דבר מיותר ממש, שלא שייך לו כלל בהליכה זו, הרי הוא מוציא ונושא דבר שלא שייך לו כלל… דלא שייך להתיר הוצאת איסור בשביל שעושה אז גם היתר…" והוסיף שמסתבר שגם בבישול מותר להוסיף בקדירה רק דברים הראויים לאכילה, אבל להניח בקדרה דבר שאינו ראוי אלא לבהמה אסור, הואיל ואסור לבשל לבהמה. ולכן כתב שגם כאשר יש טרחה גדולה להסיר מהצרור את המפתחות שאינן לצורך יו"ט, חייב לעשות זאת, כי אסור להוציא את כולם יחד. וציין שבשש"כ הסיק מדבריו שלא כהלכה.

ובשש"כ מהדורה שלישית יט, הערה יד, הגיב לדבריו, שכמו שבריבוי בשיעורים בבישול, אסור להוסיף מים לדוד שעל האש כאשר אין סיכוי שיצטרך להם ביו"ט, כך אסור להוסיף לצרור מפתח שאין בו שום צורך ביו"ט. אבל אם אותו מפתח כבר נמצא בצרור – יש להתיר. וכ"כ ברבבות אפרים ח, תסג, בשם הרב נויברט שהסכים עמו רשז"א. וכ"כ בשמירת יו"ט כהלכתו יד, הערה ל, בשם הרב אלישיב. ואפשר להוסיף, שאם יש טורח בהוצאת המפתח המיותר, הרי שלדעת המתירים הוצאת מפתח של כספת (להלן ו, ג, א), גם זה צורך יו"ט, למנוע ממנו טרחה ביו"ט.

בהלכות המועדים ה, ט, כתב כאג"מ, שמותר להוציא קופסת סיגריות או קופסת גפרורים או חבילת ממחטות אף וכיוצא בזה, אבל אסור להוציא דבר שאינו לצורך יום טוב. וכ"כ משנה הלכות ז, עו; חוט שני עמ' עד.

כיוצא בזה כתב בהלכות המועדים ה, 21, שכיוון שהיתר ריבוי בשיעורים הוא רק באותו המין הנצרך, אסור להוציא בסל אחד אוכל ליו"ט וכלים שאין בהם צורך ליו"ט, כי רק מאותו סוג נחשב כדבר אחד שאפשר להוסיף. וכ"כ פס"ת תקיח, 21. (ובחזו"ע עמ' עט, הערה קעב, התיר להוציא ביו"ט בכיסו תרופות לצורך חולה שאין בו סכנה כל עוד יש לו בכיסו ממחטות אף או משהו אחר, מפני שכל ההוצאה נעשית בחדא טרחא).

ב,ג – ממחטות אף בשני כיסים או בכיס אחד

כתב שש"כ יט, הערה ז, שאם יש לו עוד ממחטות אף בכיס אחד מותר להוציאם מדין ריבוי בשיעורים, וכ"כ פס"ת תקיח, ו. וכ"כ שמירת יו"ט כהלכתו יד, הערה לד, בשם הרב אלישיב. וצ"ע למה בכיס אחר אסור, שהרי עדיין פעולת ההוצאה היא אחת, ולכאורה אין הבדל אם בכיס אחד או בשני כיסים.

תפריט