ארכיון הקטגוריה: שבת

א – שבת מנוחה – השלמת הבריאה

א,א – בריאת מנוחה ברא"ר י, ט: "ומה נברא בו לאחר ששבת (שכן משמע שלאחר ששבת ברא 'לעשות' – עץ יוסף ומהרז"ו), שאנן, ונחת, שלוה, והשקט. רבי לוי בשם ר' יוסי ב"ר נהוראי: כל זמן שהיו ידי קוניהם ממשמשין בהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | כתיבת תגובה

ב – שבת וישראל

ב,א – שבת וישראל ומי בת הזוג שבת או ישראל פרי צדיק (לר' צדוק הכהן מלובלין) פנחס יג: ""והיה גירסת הרמב"ן כנסת ישראל היא בת זוגך וכן גירסת ריקאנטי, ונראה גירסא זו עיקר. דלגרסתנו בן זוגך משמע שכנסת ישראל משפיעין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | כתיבת תגובה

ג – יציאת מצרים לחירות והשבת

ג,א – יציאת מצרים והאם נחו במצרים שמות רבה א, כח: "דבר אחר: וירא בסבלותם, ראה שאין להם מנוחה הלך ואמר לפרעה מי שיש לו עבד אם אינו נח יום אחד בשבוע הוא מת, ואלו עבדיך אם אין אתה מניח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | כתיבת תגובה

ד – סגולת ישראל והשבת

ד,א – מתנה טובה לישראל ביצה טז, א: "אמר רבי חמא ברבי חנינא: הנותן מתנה לחברו אין צריך להודיעו, שנאמר (שמות לד): ומשה לא ידע כי קרן עור פניו. מיתיבי (שמות לא): לדעת כי אני ה' מקדשכם, אמר לו הקדוש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | כתיבת תגובה

ה – ששת הימים ושבת

ה,א – שתי בחינות במקומה של השבת שבת סט, ב: "אמר רב הונא: היה מהלך בדרך, ואינו יודע אימתי שבת – מונה ששה ימים ומשמר יום אחד. חייא בר רב אומר: משמר יום אחד ומונה ששה. במאי קמיפלגי? מר סבר: … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | כתיבת תגובה

ו – ברכה וקדושה

ו,א – קדושה וברכה הרמב"ן סיכם כמה פירושים על עניין הברכה והקדושה, וז"ל (בראשית ב, ג): "ויברך ויקדש – ברכו במן וקדשו במן, והמקרא כתוב על העתיד. לשון רבינו שלמה (רש"י) מבראשית רבה (יא ב). ובשם הגאון רב סעדיה אמרו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | כתיבת תגובה

ז – המן בשבת

ז,א – ברכת השבת בעניין המן זוהר ח"ב פח, א (תרגום): "רבי יצחק אמר: כתוב: ויברך אלוהים את יום השביעי, וכתוב במן: ששת ימים תלקטוהו וביום השביעי שבת לא יהיה בו. כיוון שאין מוצאים בו מזון, מה ברכה שנמצא בו? … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | כתיבת תגובה

ט – זכור – יסודות האמונה

ט,א – עדות לאמונה מכילתא דרבי ישמעאל כי תשא (מסכתא דשבתא פרשה א): "כי קדש היא לכם. מגיד שהשבת מוספת קדושה לישראל, מה לפלוני חנותו נעולה, שהוא משמר את השבת, מה לפלוני בטל ממלאכתו, שהוא משמר את השבת. [ולא עוד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | כתיבת תגובה

י – שמור – שביתה ממלאכת המשכן

יא,א – מעין עוה"ב בנוסף למה שאמרו בברכות נז, ב, שהשבת אחד משישים של עולם הבא. אמרו במכילתא דרבי ישמעאל כי תשא (מסכתא דשבתא פרשה א): "כי אני יי' מקדשכם. לעולם הבא כגון קדושת שבת בעולם הזה, נמצינו למידין שהיא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | כתיבת תגובה

יא – שקולה נגד כל המצוות כי בה מתגלית האמונה

יא,א – השומר שבת מייחד קוב"ה ושכינתיה ולכן נמחל עוונו ריקאנטי שמות לא: "והנה השומר שבת כהלכתו מייחד הקב"ה וכנסת ישראל, וגורם ברכה למעלה ולמטה בייחוד ההוא, ולזה אמרו רז"ל [שבת קיח, ב] כל השומר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק א - פתיחה | כתיבת תגובה