ארכיון הקטגוריה: פרק יב – הכנת המאכלים

א – מלאכת טוחן

א,א – טוחן מלאכת טוחן חושפת כוחות שגנוזים בטבע, שעל ידי הטחינה יוצאות אל הפועל תכונות שלא באו לידי ביטוי לפני כן. טחינת החיטים מגלה את כוחות הטפיחה, ואת היכולת להתגבש בצורות שונות, שכן רק לאחר לישת הקמח לבצק הוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - הכנת המאכלים | כתיבת תגובה

ב – חיתוך ירקות ומיעוך בננה ואבוקדו

ב,א – חיתוך ירקות גמרא שבת עד, ב: "אמר רב פפא האי מאן דפרים סילקא חייב משום טוחן". ונחלקו הראשונים בביאור האיסור: דעת ר"ח, ערוך, עיתים רכז, ורא"ש ז ה, וגאונים (כמובא בפירוש לגמרא שבאוצר הגאונים), איסור טוחן הוא רק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - הכנת המאכלים | כתיבת תגובה

ג – מלאכת לש

ג,א – מקורות מחלוקת רבי ורבי יוסי בר' יהודה מופיעה בשבת יח, א, וקנה, ב. לרבי נתינת המים בקמח אסורה מהתורה, ולריבר"י מדברי חכמים בלבד. לדעת רוה"פ, ומהם: ר"ח, רי"ף, רמב"ם, רא"ש, רז"ה, רמב"ן, או"ז, רוקח, רי"ו, ומאירי, הלכה כריבר"י. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - הכנת המאכלים | כתיבת תגובה

ד – מותר להכין עיסה רכה בשינוי

ד,א – מהי עיסה רכה ומהי עבה מקובל לומר שעיסה רכה היא זו הנשפכת, כלומר שאפשר להוריקה מכלי לכלי, ואם יניחו ממנה על צלחת, תתפשט לצדדים. וכ"כ החזו"א נח, ט: "היינו נשפך ונרוק". וכ"כ שש"כ ח, ח, הלש"ב יג, ו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - הכנת המאכלים | כתיבת תגובה

ה – אם מותר לעשות עיסה עבה בשינוי

ה,א – האם מותר לעשות עיסה עבה בשינוי בהערה 8 נתבאר שהשאלה האם התירו ללוש עיסה עבה בשינוי תלוי בשתי סוגיות, עי"ש. ואמנם רבים ביארו שהיא תלויה אך ורק בשאלה האם צריך להתחשב בפוסקים כרבי (שהם בעל התרומה ודעימיה, שכתבם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - הכנת המאכלים | כתיבת תגובה

ו – דברים שמותר לערבבם כדרכם או בשינוי

ו,א – לישת תבשיל שנתמעך כתב הרמב"ם (סי' שה מהד' בלאו), והובא בב"י שכא, יט, שמותר ללוש תבשיל בשר וגריסים, ולטורפם בכוח עד שיתערבו ויעשו גוף אחד, ואף מותר להוסיף בהם מים לפי מה שצריך. אמנם יש לדייק בדבריו שעסק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - הכנת המאכלים | כתיבת תגובה

ז – דינים שונים

ז,א – סחיטת משקים מהתורה ומדרבנן אסור להכין מנה חמה של פירה, שכן שפיכת המים היא הלישה. ובקוסקוס מתעורר ספק, שכן לא ברור אם חלקיקיו נדבקים, ויש להתיר כי הוא דבר שאינו מתכוון. בנוסף לכך, הואיל ונתבשלו אפשר לומר שדינם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - הכנת המאכלים | כתיבת תגובה

ח – סחיטת פירות

ח,א – סחיטת משקים מהתורה ומדרבנן במשנה (שבת קמג, ב): "אין סוחטין את הפירות להוציא מהן משקין". ובגמרא (קמה, סע"א): "אמר רב חייא בר אשי אמר רב: דבר תורה – אינו חייב אלא על דריסת זיתים וענבים בלבד. וכן תני … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - הכנת המאכלים | כתיבת תגובה

ט – איסור כבישה ומליחה במאכלים

ט,א – עיבוד וכבישה במאכלים שבת עה, ב: "אמר רבה בר רב הונא: האי מאן דמלח בישרא חייב משום מעבד. רבא אמר: אין עיבוד באוכלין. אמר רב אשי: ואפילו רבה בר רב הונא לא אמר אלא דקא בעי ליה לאורחא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - הכנת המאכלים | כתיבת תגובה

י – צביעה במאכלים

י,א – צביעה באוכלים שו"ע שכ, יט: "ליתן כרכום בתבשיל מותר ואין לחוש לו משום צובע, דאין צביעה באוכלים". ומקורו בשיבולי הלקט (פו), שכתב כך על פי רבי אליעזר ממיץ בספר יראים (סי' רעד). וכתב בדרכי משה (שכ, ב), שאמנם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - הכנת המאכלים | כתיבת תגובה