חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ז – גיור קטנים

א – גיור קטנים

בית הדין יכול לגייר קטנים, ולכן כאשר ההורים באים להתגייר, ומבקשים לגייר את ילדיהם עמהם, בית הדין מגייר את ילדיהם. ואף שהגיור תלוי בהחלטתו של הגר, ולילדים שעוד לא הגיעו לגיל מצוות אין דעה בוגרת להחליט החלטה גורלית שכזו, כיוון שטובת הילד להיות בן אותה דת עם הוריו שאחראים עליו ומטפלים בו, בית הדין מגייר את הקטן על דעת הוריו (כתובות יא, א; שו"ע רסח, ז).

בית הדין יכול לגייר קטן, גם כאשר ההורים אינם מעוניינים להתגייר בעצמם, אך מעוניינים שבית הדין יגייר את ילדם, או שהילד מיוזמתו החליט שהוא רוצה להתגייר והוריו באים לפני בית הדין להביע את הסכמתם לכך. שהואיל וקבלת היהדות ככלל היא דבר טוב וזכות עבור הילד – אם יעריך בית הדין שאכן הגיור יהיה זכות עבורו, יגייר אותו על דעת בית הדין. שכשם ש"זכין לאדם שלא בפניו", ובכלל זאת ניתן להקנות לקטן מתנות ולְזַכּוֹת אותו בדברים שייטיבו עימו, כך בית הדין רשאי להכניס את הקטן לברית עם ה', כאשר להערכתו זוהי טובת הקטן.

כיוצא בזה, בזמנים ובמקומות שבהם היו ילדים עזובים, אם בא ילד כזה וביקש להתגייר, בית הדין יכול לגיירו. וכן כאשר יהודים רוצים לאמץ תינוק עזוב ומבקשים לגיירו, כיוון שזכות להיות יהודי, וגם טובתו של התינוק שיהיה יהודי כהוריו המאמצים, בית הדין רשאי להיענות לבקשתם ולגייר את הילד (שבט מיהודה ח"ב יו"ד כט; משפטי שאול א, שער ד, לח).

אמנם אין לבית הדין לחפש ילדים כדי לגיירם, וקל וחומר שאין לגייר ילדים בניגוד לרצונם. ואף במקום שישראל שולטים, אין מגיירים בכפייה ילדים נוכרים בניגוד לרצונם או לרצון הוריהם. ואם גיירו ילד בניגוד לרצונו – גיורו בטל (ב"ח וש"ך רסח, טז).[1]

במקרה של ילד מנישואי תערובת, כאשר האב היהודי רוצה לגייר את ילדו והאֵם הנוכרייה מתנגדת לכך, רבים אומרים ששומעים לאם, שהואיל והילד נוכרי, להלכה האב אינו נחשב אביו. ויש אומרים שגם לאב יש סמכות להביאו, אלא שאִם האֵם תתנגד לגיורו, פעמים רבות עדיף שלא לגיירו, כי בעקבות התנגדותה לגיורו, תתעקש לחנכו לשנוא את היהדות.[2]


[1]. כתובות יא, א: "אמר רב הונא: גר קטן – מטבילין אותו על דעת בית דין", וביארה הגמרא שבית הדין מגיירו מפני שהגיור הוא זכות עבורו. ואמנם בעיני נוכרי גדול לא תמיד הגיור נחשב זכות, משום שכבר טעם טעמו של חטא, ואם יתגייר יצטרך להימנע מעבירות שליבו חושק בהן. אולם הקטן עוד לא התפתה אחר יצרו, ומן הסתם רוצה לזכות להיות יהודי. עוד מבואר בגמרא שכאשר הגר מתגייר עם ילדיו, ברור "דניחא להו במאי דעביד אבוהון" (נוח להם במה שעושה אביהם). ואין הבדל אם האב או האם מביאים אותם להתגייר עמהם (רשב"א וריטב"א שם). אבל כאשר הקטן אינו מתגייר עם אחד מהוריו, בית הדין נעשה לו כאב ומחליט על גיורו.גם כאשר יש לילד דעת והוא מבקש להתגייר, רשאי בית הדין לגיירו. כ"כ ריטב"א ושיטה מקובצת בשם רא"ה (כתובות יא, א). וכן נפסק בשו"ע רסח, ז, וכ"כ ש"ך טז, עפ"י מרדכי בשם ראבי"ה וב"ח. כמו כן, אפשר לגייר תינוק עזוב (פסקי רי"ד כתובות יא, א).

אבל אם גיירו ילד גוי בניגוד לרצונו – גיורו בטל (מרדכי יבמות רמז מ' בשם ראבי"ה). וכ"כ ב"ח וש"ך רסח, טז. ונראה שגם כאשר ההורים מתגיירים, אם הילד מביע התנגדות להתגייר, אין מגיירים אותו. ואם גיירו אותו בעל כרחו, נראה שלחת"ס ודעימיה המובאים בהערה 4, גיורו תקף, ולשאר הפוסקים גיורו בטל.

[2]. הסוברים שאין סמכות לאב: תוספות יום טוב לקידושין ג, יב; קרית חנה דוד ח"ב יו"ד לז; פרי השדה א, מג; איש מצליח ח"ב יו"ד לט. הסוברים שיש לו סמכות: מטה לוי יו"ד נד, ב; דברי מלכיאל ו, יט; פסקי עוזיאל סד. ראו מסורת הגיור יג, כה-כו.

ב – ביטול הגיור במחאה

כיוון שגיור הקטן מתקיים על דעת בית הדין, בלא שתהיה לקטן דעה עצמאית להתגייר, אמרו חכמים שגיורו תלוי בכך שכאשר יגדל ותהיה לו דעה עצמאית – לא ימחה כנגד הגיור. אך אם כשיגדל ויגיע לגיל מצוות, שתים עשרה לבת ושלוש עשרה לבן, ימחה כנגד הגיור – הגיור מתבטל. הדרך הפשוטה למחות כנגד הגיור, שהקטן יודיע עוד לפני הגיעו למצוות שאינו רוצה להיות יהודי, ואם יישאר בדעתו עד שיגיע לגיל מצוות – גיורו יתבטל.

אבל אם לאחר שהגיע לגיל מצוות החל לקיים מצוות כיהודי, הגיור אושר והושלם, ושוב לא ניתן לבטלו לעולם. ואף אם אותו הילד לא קיבל חינוך דתי, והוריו רגילים לחלל שבת, כל זמן שעִם הגיעו לגיל מצוות רצה להיות יהודי וקיים אפילו מצווה אחת בלבד כיהודי, כגון שהניח תפילין או עלה לתורה או השתתף בקידוש של שבת, אישר בכך את הגיור, ושוב אינו יכול לבטלו לעולם.

מי שהוריו גיירו אותו בהיותו קטן, ולאחר מכן התרחקו מהיהדות וגידלו אותו כנוכרי עד שלא ידע כלל שגויר כקטן. למרות שבפועל קִיים מצוות רבות שבין אדם לחברו, ואולי אף אימץ מנהגים יהודיים, כיוון שלא ידע שגויר, ולא עשה את המצוות כיהודי, דינו תלוי ועומד. ורק לאחר שידע שגיירו אותו, ויודיעו לו מקצת מצוות, שכרן ועונשן, יוכל למחות או לאשר את גיורו.

מי שגדל במשפחה דתית, ולא ידע שגיירו אותו בקטנותו, ושנים רבות לאחר שגדל בקיום מצוות נודע לו שגויר בקטנותו, לדעת רבים יכול למחות ולהחליט לוותר על גיורו (יש"ש כתובות א, לה). שכן המצוות שקִיֵים לא העידו על הסכמתו לגיור, הואיל ולא ידע שגויר כשהיה קטן. לפיכך, טוב לומר לילד שהוא גר לפני הגיעו לגיל מצוות, ובכך שיקיים מצווה אחת לאחר שיגדל, יאשר את גיורו ושוב לא יוכל לבטלו לעולם.[3]

רבים אומרים שגר קטן יכול לבטל את גיורו במחאה רק כאשר התגייר לבדו בלא הוריו, שאז גיורו על דעת בית הדין, אבל אם התגייר עם הוריו – אינו יכול למחות לעולם. שהואיל והם הוריו, הם המקבלים את תנאי הגיור עבורו, כשם שישראל נכנסו במעמד הר סיני לברית עם ה' יחד עם ילדיהם הקטנים, בלי שיכלו למחות (שו"ת חתם סופר יו"ד רנג). ויש שאינם מקבלים חילוק זה, וסוברים שלעולם גר קטן יכול למחות בעת שיגדל, וכן משמע מדעת רוב הראשונים.[4]


[3]. כ"כ אג"מ יו"ד א, קסב; מנח"י ג, צט; ז, צ; שארית יוסף (וואהרמאן) ב, לו; שבט הלוי ה, קנ; אגורה באהלך עולמים ח"ג אה"ע כג, ועוד. ואמנם בשו"ת בנין אב ג, מט, כתב שמדברי ראשונים רבים משמע שמעת שנהג מנהג יהדות, גם אם לא ידע שהוא גר – נחלט גיורו, אולם למעשה חשש לדעת יש"ש ודעימיה, והצריך שיקבל את המצוות ויטבול מחדש.

[4]. על דברי רב הונא בכתובות יא, א, אודות גיור קטנים, "אמר רב יוסף: הגדילו – יכולין למחות", הוסיפה הגמרא וסייגה: "כיון שהגדילה שעה אחת ולא מיחתה – שוב אינה יכולה למחות". משמע שגם כאשר הילדים התגיירו עם אביהם – יכולים למחות. וכך משמע מרש"י, רשב"א, ריטב"א, רבנו קרשקש, מאירי (כתובות יא, א) ר"ן (על הרי"ף) וטור (רסח, ז), שלא חילקו בזה. וכ"כ למעשה בפסקי עוזיאל סד; איש מצליח ח"ב יו"ד מ, שגם כאשר הילד התגייר עם הוריו הוא יכול למחות כשיגדל.

אולם מנגד, הרי"ף לא הביא את דברי רב יוסף להלכה, וראשונים רבים למדו מכך שלא פסק כמותו. וכ"כ חת"ס יו"ד רנג, והוסיף ללמוד מבה"ג, רמב"ם (איסו"ב יג, ז; מלכים י, ג) ועוד ראשונים, שרק קטן שהתגייר בלא הוריו, גיורו על דעת בית הדין בלבד, ולכן הוא יכול למחות. אבל אם התגייר עם הוריו, אינו יכול למחות, משום שגיורו על דעת הוריו. וכך פסקו רבים, ומהם: הרב חזן (יחוה דעת ח"א יו"ד י); ציץ אליעזר (טז, סא); אג"מ (יו"ד א, קנח). אלא שאם הם הורים מאמצים, לאג"מ יו"ד א, קסב, גם החת"ס יודה שיכול למחות. ולבית יצחק (אה"ע א, כט) ואחיעזר (ג, כו), החת"ס יודה שהילד יכול למחות כאשר היה צפוי שההורים לא יחנכו אותו למצוות.

ג – סדר גיור קטן ומעמדו

בעת שמטבילים את הקטן לגיור, אחד מחברי בית הדין מברך: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על טבילת גרים". ואם אחד מהוריו נכנס עימו למים להטבילו, אפשר שההורה יברך בשם בית הדין. אם הילד גדול ומבין ורוצה לברך בעצמו, כדי לשתפו במצווה – אפשר לסמוך על הסוברים שהילד יכול לברך.[5] כאשר הילד זכר עושים לו ברית מילה עם ברכות כמו שעושים לגר גדול.

לדעת רוב הפוסקים תוקפו של גיור הקטן מהתורה. ואף שגיור הקטן אינו סופי, כי אם ימחה כשיגדל – הגיור יתבטל, כל עוד לא מחה מתייחסים אל גיורו כגיור ודאי. ולכן מברכים על מילתו וטבילתו. ואם ישחט בהמה כהלכה, כיוון שהוא יהודי שחיטתו כשרה, ואין חוששים שמא לאחר שיגיע לגיל מצוות ימחה ויבטל את גיורו, ויתברר ששחיטתו היתה פסולה. שהואיל והתחנך כיהודי, חזקה שלא ימחה (רשב"א וריטב"א לכתובות יא, א).[6]


[5]. לרוב הפוסקים אחד מחברי בית הדין מברך לפני הטבילה, וכ"כ הראב"ד בספר בעלי הנפש שער הטבילה ג. וכ"כ שבט הלוי ו, קצא; שו"ת הראשון לציון א, יו"ד טז, ועוד. לדעה זו אפשר שגם שליח מטעם בית הדין יברך, כגון מי שנכנס עם הילד למים (אפרקסתא דעניא ג, יו"ד קפט; נחלת צבי א, עמ' קצא), ובמיוחד כאשר אביו או אימו הביולוגיים או המאמצים מטבילים אותו, יש מקום שהם יברכו. ולדעת הרוקח שבת קיא, הילד מברך, וכ"כ שרידי אש ב, סט. ולדעתם הילד מברך לאחר הטבילה, כמו גר גדול.

[6]. לר"י (תוס' כתובות יא, א, 'מטבילין') גיור קטן מדברי חכמים, שכן הוא נעשה על ידי בית הדין בשליחות הקטן, ותוקף שליחות הקטן מדברי חכמים בלבד. והקשו עליו: אם גיור קטן מדברי חכמים בלבד, איך אחר שיגדל מתירים לו לשאת בת ישראל? הרי מהתורה הם אסורים. ותרצו שיש כוח ביד חכמים לעקור דבר מהתורה בקום ועשה. מנגד, לרוב הראשונים גיור קטן מהתורה, או משום שיש שליחות לקטן מהתורה (תוס' שם), או משום שגיור הקטן אינו מכוח שליחות, אלא הגר הקטן "זוכה בעצמו ובגופו, שנעשה גר ונכנס תחת כנפי השכינה", ובית הדין מסייע לו בכך משום שזו זכות עבורו. והראיה ש"מצינו שאבותינו נכנסו לברית במילה וטבילה והרצאת דמים, וכמה קטנים היו בשעת מתן תורה" (תוס' סנהדרין סח, ב, 'קטן'). וכן דעת רשב"א, ריטב"א (כתובות יא, א) וראבי"ה (ד, תתקיז).

ד – המחמירים בגיור קטן שלא יתחנך למצוות

כפי שלמדנו (לעיל ו, ד-ו), נחלקו הפוסקים אם לגייר בני זוג של יהודים שאינם מתכוונים לקיים מצוות כבעלי אורח חיים דתי אלא כחילונים בעלי 'זהות יהודית'. המחמירים סוברים שאין לגייר מי שאינו מתכוון לקיים אורח חיים דתי, ומקצתם אף סוברים שגיור כזה בטל. לעומתם, המקילים סוברים שבשעת הדחק, כדי להציל את היהודי מהתבוללות, נכון לגייר את בן הזוג הנוכרי כאשר הוא מתכוון לקיים מצוות כדרך בעלי 'זהות יהודית'. וכן נכון לגייר צאצאי יהודים כדי שלא יתבוללו באומות ויאבדו לישראל.

כיוצא בזה נחלקו הפוסקים האם בית הדין רשאי או אף צריך לגייר ילד של אב יהודי ואם נוכרייה, או תינוק נוכרי שבני זוג יהודים רוצים לאמץ, כאשר ההורים אינם מקיימים אורח חיים דתי. לדעת המחמירים, רק כאשר ההורים מתכוונים לחנך את הקטן לקיום אורח חיים דתי, אפשר לגיירו. ולדעת המקילים אפשר לגיירו גם כאשר הם מתכוונים לחנכו לקיום מצוות כבעלי 'זהות יהודית'. ככלל, המחלוקת לגבי גיור קטנים תואמת את המחלוקת לגבי גיור גדולים, אמנם כיוון שלגבי גיור קטן נוספו מספר שיקולים לכאן ולכאן, יש מהמחמירים בגיור גדולים שהקילו בקטנים, ויש מהמקילים בגיור גדולים שהחמירו בקטנים.

לדעת המחמירים, בגיור קטן נוספו עוד שני שיקולים לחומרה. האחד, גיור רגיל נעשה באחריות המתגייר, ואם המתגייר החליט להתגייר למרות שאינו מתכוון לקיים אורח חיים דתי, האחריות לכך מוטלת עליו, ובית הדין אינו חייב למנוע זאת ממנו כאשר יש בגיור תועלת למניעת התבוללות. אולם כשמדובר בקטן, הגיור נעשה על ידי בית הדין ובאחריותו, ולכן אסור לו לגייר מי שלא צפוי לקיים אורח חיים דתי, הואיל ובכך הוא גורם לו להיות חוטא. שכל עוד הוא נותר נוכרי אינו חייב במצוות, אבל אם יגיירו אותו יתחייב בכל המצוות, וייענש בידי שמיים על כל שבת שיחלל ועל כל מאכל איסור שיאכל, וכן על כל העבירות שיעבור. לפי שיקול זה, אין לגייר קטן שלא יקבל חינוך דתי, אבל אם גיירו אותו – גיורו תקף.

השיקול השני לחומרה: כיוון שגיור הקטן נעשה על ידי בית הדין ובשליחות הקטן, יש סמכות לבית הדין לגיירו רק כאשר ברור שהגיור הוא זכות עבור הקטן, אבל כאשר הוא חובה עבורו, אין לבית הדין סמכות לגיירו. לפי שיקול זה, יש מקום לומר שאם בית הדין קיבל קטן שהוריו אינם מתכוונים להעניק לו חינוך דתי – גיורו בטל.

מחמת שני השיקולים הללו, מבין הפוסקים שהקילו לגייר גדולים שלא מתכוונים לקיים אורח חיים דתי, יש שהחמירו בקטנים שאינם עתידים לקבל חינוך דתי, והורו שלא לגיירם על דעת בית דין אלא להמתין עד שיגדלו ויחליטו מעצמם להתגייר.[7]


[7]. ככלל המחמירים שלא לגייר גדולים לשם 'זהות יהודית' מחמירים גם בקטנים. אבל יש מהם שסוברים, שגיור קטן באופן זה בטל, ואילו גיור גדול באופן זה אינו בטל, והם: לבושי מרדכי אה"ע לח, יא; שרידי אש ב, ס (וכעין זה דעת כהן קמז-קמח).ויש סוברים שהן גיור קטן והן גיור גדול לשם 'זהות יהודית' בטל: מנחת יצחק ג, צט, יא. ולכך נטה הרב שלום קוטנא (בקונטרס 'וכתורה יעשה'). ויש סוברים שאין לגייר קטן לשם 'זהות יהודית', אבל גיורו תקף: פקודת אלעזר יו"ד פט; התעוררות תשובה ד, קמב; קמד, ועוד. ויש שלא כתבו שהגיור בטל, וממילא משמע שהגיור תקף, ומהם: חלקת יעקב יו"ד קמט, ד; דברי ישראל ב, כז, ועוד. על כל זה ראו במסורת הגיור יג, יד-טז; ופרק י' בדעותיהם לגבי גיור גדולים.

כמו כן, רוב המקילים לגייר גדולים לשם 'זהות יהודית' בלבד, מקילים באופן זה גם לגייר קטנים. אולם יש מקילים בגיור גדולים ומחמירים בגיור קטנים, והם: ר' איצל'ה מפוניבז' והרב לייבס בעל שו"ת בית אב"י. ובשו"ת רבי עזריאל הילדסהיימר יו"ד רכט, ב, כז; רלד, החמיר בקטנים שלא יתחנכו לקיום אורח חיים דתי, ולגבי גדולים עולה שהיקל לגייר לאורח חיים מסורתי.

ה – המקילים בגיור קטן שלא יתחנך למצוות

ככלל, המקילים לגייר את בן הזוג הנוכרי כדי למנוע התבוללות, הקילו גם לגייר ילדים של יהודי ונוכרייה שלא יקבלו חינוך דתי, כדי להשאיר את זרעו של היהודי בכלל ישראל. וכפי שכתב הרב צבי הירש קלישר, שלמרות שהילד מיוחס רק אחר אימו הנוכרייה, "עם כל זה מצינו כי 'זרע הקודש' יקָרֵא, שהרי כשעזרא הוכיח לישראל אשר נשאו נשים נכריות… אמר (עזרא ט, ב): וְהִתְעָרְבוּ זֶרַע הַקֹּדֶשׁ בְּעַמֵּי הָאֲרָצוֹת". לכן יש להתאמץ ככל האפשר שלא יאבד זרע ישראל בגויים אלא יישאר בכלל ישראל. וכן דעת פוסקים רבים.[8]
כלפי הטענה שאין הגיור זכות לקטנים אלא חובה, השיבו שגם להיות יהודי שאינו מקיים אורח חיים דתי זוהי זכות גדולה. וכפי שאמרו חכמים (חגיגה כז, א): "אין אוּר (אש) של גיהנם שולטת בפושעי ישראל", וכן דרשו חכמים (יומא נו, ב): "הַשֹּׁכֵן אִתָּם בְּתוֹךְ טֻמְאֹתָם (ויקרא טז, טז) – אפילו בשעה שהן טמאים, שכינה עמהם". כמו כן, לעתיד לבוא גם הגרים יקבלו נחלה בארץ ישראל (יחזקאל מז, כא-מג, ומפרשים שם; קה"ר א, ו).

ואף הרב יצחק שמלקיש, מבסס שיטת המחמירים לגבי גיור גדולים, היקל בגיור קטנים. וזאת משום שלדעתו גיור הגדולים תלוי בהתחייבות כנה שלהם לקיים אורח חיים דתי, ומי שלא התחייב לכך בכנות – גיורו בטל (בית יצחק יו"ד ב, ק). אולם לגבי גיור קטנים היקל, מפני שגיור הקטן תלוי בדעת בית הדין, וכיוון שגם למי שאינו שומר מצוות יש זכות להיות יהודי, בית הדין יכול לגיירו למרות שאביו יהודי חילוני ואימו נוכרייה (שם אה"ע א, כט, ח). ולכך נטה הרב פיינשטיין, שהגיור הוא זכות לקטן גם אם לא ישמור מצוות (אג"מ יו"ד א, קנח). והורה למעשה לגייר ילדים של אב יהודי ואם נוכרייה שלומדים בבית ספר דתי שרבים מתלמידיו היו ממשפחות לא דתיות (אג"מ אה"ע ד, כו).[9]


[8]. לדעת רבים, למרות שלהלכה ילדים של אב יהודי ואם נוכרייה נחשבים גויים (קידושין סח, א), כיוון שאביהם יהודי הם נחשבים 'זרע ישראל'. וכשם שמצווה להציל את היהודי מהתבוללות וטמיעה בגויים על ידי גיור בת זוגתו הנוכרית, כך יש להשתדל להציל את זרעו מטמיעה בגויים על ידי גיור ילדיו. כ"כ הרב גוטמכר (אדרת אליהו יו"ד פה); הרב קלישר (שו"ת רבי עזריאל יו"ד רכט); הרב בלייח (מסורת הגיור ה, יט); רד"צ הופמן (מלמד להועיל ג, ח); הרב גלזנר (אור בהיר, חקור דבר עמ' כ); הרב עוזיאל (פסקי עוזיאל בשאלות הזמן סה); הרב בכור חזן (תעלומות לב ג, כט); הרב צירלסון (מערכי לב יו"ד נה); הרב יוסף משאש (אוצר המכתבים ג, אלף תתקכג); הרב שלום אביחצירא (מליץ טוב יו"ד טז); הרב דריהם (והשיב משה יו"ד נא); הרב מלכה (מקוה המים ח"ה אה"ע ב), ועוד רבים. ראו במסורת הגיור ה, יט.

בנוסף, האור זרוע (א, תקצה) הסתפק האם ילד של אב יהודי ואם נוכרייה נחשב בנו של היהודי מדברי חכמים (לעניין איסורי עריות), אף שמהתורה אינו בנו. והרמ"א התחשב בדבריו (אה"ע טו, י). מתוך דבריהם למדו כמה פוסקים, שאם יש מקום להחשיב את הנולד לאב יהודי ואם נוכרייה כיהודי מדברי חכמים, ממילא ראוי להשתדל יותר לקבלו לגיור, כ"כ הרב יעקב אביגדור ('הדרום' סח-סט, עמ' 5); עשה לך רב (ג, כט), ועוד. ראו במסורת הגיור ה, כ.

[9]. הפוסקים שהקילו בגדולים וכתבו במפורש להקל גם בקטנים שלא יקבלו חינוך דתי: הרב צבי הירש קלישר (בשו"ת רבי עזריאל הילדסהיימר יו"ד רכט); הרב יצחק קוסובסקי-שחור, גיס האחיעזר (שו"ת שאילת יצחק סי' מט); הרב עוזיאל (פסקי עוזיאל סה); הרב דריהם (והשיב משה יו"ד נא); הרב גרויברט (חבלים בנעימים ד, ל); הרב מצליח מאזוז (איש מצליח ח"א יו"ד לב; ח"ב יו"ד מא-מב). וכן מוכח מדברי פוסקים רבים, ומהם: מהרש"ם ו, קט, שביאר שלמרות שהילד יגדל להיות מחלל שבת, כיוון שלכך מחנכים אותו הוריו, אין זה נחשב מחאה ואפשר לגיירו. וכן מוכח מרש"ק (טוב טעם ודעת קמא רכט); הרב צירלסון (עצי הלבנון סד); דברי מלכיאל (ו, יט); תעלומות לב (ג, לב, ג); פרחי כהונה (יו"ד לז); בית אב (ח"ה יו"ד רפא); מקוה המים (ח"ה אה"ע ב); הרב גורן; הרב נחום רבינוביץ (שיח נחום סח), ועוד. ולמהר"ם שיק (יו"ד רמח), יש לגייר קטנים באופן זה, ולא ברורה דעתו לגבי גדולים. על כל זה במסורת הגיור יג, יז-כב. כאשר הקטן לא צפוי לשמור מצוות אפילו כחילונים בעלי 'זהות יהודית', לכל הדעות אין לגיירו (שם יג, כג).

ב'בדי הארון' (שער גיור ח"ד עמ' 96) נטה הרב רא"ם הכהן לדעת המקילים, וכדי לחזק את הגיור ולמנוע ערעור, תמך בהצעת הרב דיכובסקי ('לב שומע לשלמה' ח"א עמ' תיז), שכאשר הילד יגיע לגיל בר מצווה, יקיים מצווה בפני שלושה גדולים.

בנוסף לטענה שזו זכות להיות יהודי גם אם הילד לא יקבל חינוך דתי, כאשר הילד מאומץ, יש שביארו שה'זכות' אינה רק במעלה הרוחנית להיות יהודי, אלא גם זכות ארצית לילד המאומץ להיות בן דתם של הוריו המאמצים, שכך יטפלו בו מתוך הזדהות רבה יותר. כך עולה מחת"ס יו"ד רנג; אג"מ יו"ד א, קסב; משפטי שאול ח"א ד, לח; הרב אברמסקי (הובא בשבט מיהודה ח"ב יו"ד מג).

כאמור למעלה, יש פוסקים המחמירים לגבי גדולים, שאם לא צפויים לקיים אורח חיים דתי הגיור בטל, ומקילים בגיור קטנים, כ"כ בית יצחק אה"ע א, כט, ח; ולכך נטה הרב פיינשטיין. ולתפארת אדם ח"א אה"ע צד, אין לגייר נוכרייה שבזוגיות עם יהודי, אבל את בנה אפשר לגייר. גם הרב הרצוג שהחמיר לגבי גדולים, היקל לגייר ילד שאימו אינה רוצה להתגייר, אם ישלחו אותו לחינוך דתי, אף שסביר שכאשר יגדל לא יקיים אורח חיים דתי (פסקים וכתבים ד, צז). וראו במסורת הגיור יג, יט.

ו – המחמירים לא למול בן של יהודי ונוכרייה

בעקבות נישואי התערובת בדורות האחרונים, התעוררה שאלה לגבי יהודים שהתחתנו עם נוכריות שלא רצו להתגייר, וגם לא רצו שילדיהן יתגיירו, אבל הסכימו להיענות לבקשת בן זוגם למול את בנם כפי מנהגו כיהודי.

היו מהרבנים שהחמירו והורו שלא למול את בניהם. ראשית, מפני שיש אומרים שאסור למול נוכרי, משום שאין להעניק את חותם אות ברית הקודש של ישראל לנוכרי. וכיוון שהילד נוכרי, אסור למול אותו שלא במסגרת תהליך גיור.

ואף לדעת הסוברים שמותר למול נוכרי, כאן יש לאסור, מפני שאם ימולו אותו עלולים לטעות לחשוב שהוא יהודי, ותיגרם מכך תקלה חמורה, שיהודייה תחשוב שהוא יהודי ותתחתן איתו, ובאמת הוא נוכרי.

עוד חשש חמור העלו, שמא ההסכמה למול את בני היהודים החוטאים בנישואים עם נוכרית, תפחית בחומרת חטאם ותעניק להם מעין הסכמה בדיעבד לנישואי תערובת. ושמא בעקבות זאת, צעירים שמתלבטים אם לחצות את הגבול ולהתחתן עם נוכרייה, יקבלו עידוד לעשות זאת.[10]


[10]. דין מילת נוכרי: ברייתא בעבודה זרה כו, ב: "ישראל מל את העובד כוכבים לשום גר", וביארה הגמרא: "לאפוקי לשום מורנא, דלא". כלומר אסור למול גוי לשם רפואה, אלא רק לשם גיור. וביאר רש"י, שהאיסור הוא משום 'לֹא תְחָנֵּם', שאסור לרפא גוי בחינם. ממילא מובן שבשכר מותר גם שלא לשם גיור. וכ"כ תוס' וריטב"א שם, וכ"כ רמב"ן (תורת האדם שער הסוף, עניין הקבורה לג). והרמב"ם כתב שלשם מצווה מותר למול גם בחינם, שכן יש מצווה לגוי להסיר הערלה גם כשאינו מתכוון להתגייר (הל' מילה ג, ז; תשובות מהדו' בלאו קמח). וכ"כ בשו"ע יו"ד רסח, ט: "גוי שבא לחתוך ערלתו מפני מכה או מפני שחין שנולד לו בה – אסור לישראל לחתכם, מפני שלא נתכוון למצוה. לפיכך אם נתכוון הגוי למילה – מצוה לישראל למול אותו". וכן דעת רבי חיים בן עטר בראשון לציון (רסח, א), והרב קלישר. לכל הפוסקים שלמדנו עד כה, מותר למול נוכרי בשכר, הואיל ואין בזה איסור 'לא תחנם'. ולרמב"ם ודעימיה לשם מצווה מותר אף למול בחינם.

אולם רבנו ירוחם כתב (תולדות אדם וחוה נתיב יז, ו): "אסור למול הגוי שלא לשם גרות, כך כתבו הגאונים בתשובה". דבריו הובאו בב"י (רסו, יד), וכ"כ הרמ"א להלכה (יו"ד רסג, ה): "ואסור למול גוי שלא לשם גרות, אפילו בחול". ביארו לבוש רסג, ה, וט"ז ג, משום שאסור לחתום נוכרי בברית הקודש שהתייחדה לישראל. ולשו"ת מעיל צדקה יד, יש טעם נוסף – שמא יטעו לחשוב שהוא יהודי.

על פי שיטתם, רבים אסרו למול בן של נוכרית ויהודי שלא לשם גיור. מהם שהזכירו בעיקר את טעם הלבוש והט"ז, שאין לחתום בברית קודש מי שאינו יהודי, כ"כ בלבושי מרדכי אה"ע לח; שרידי אש ב, ס; דברי ישראל ב, כז; ג, קמט; חלקת יעקב יו"ד קמט, ועוד (כפירוש הלבוש). ומהם שהוסיפו טעם לחומרה, מחשש שאם ימולו אותו יטעו לחשוב שהוא יהודי ויבואו להתחתן עימו בלא גיור, בדומה לדברי המעיל צדקה. כ"כ הרב אליהו פוסק (כורת הברית רסו, לח); בנו הרב הלל פוסק (הלל אומר יו"ד קכח; דברי הלל או"ח ח); התעוררות תשובה (ד, קמב); באר חיים מרדכי (ח"א יו"ד מ), ועוד.

ויש שהוסיפו טעם לאיסור, משום שבהסכמה למול אותו מעניקים בלא משים כעין אישור או עידוד לנישואי תערובת. כ"כ דעת כהן קמט; דברי אהרן מ; פרי השדה א, מג, ועוד.

ויש שהוסיפו עוד טעם לאיסור, שהואיל ואין מצווה למול נוכרי, אסור לעשות כן משום חובל, וכ"כ שו"ת רבי עזריאל הילדסהיימר יו"ד רכט-רל; הרב סיני שיפר, וילקט יוסף י, קד, ועוד. דעת המחמירים הובאה במסורת הגיור יד, ח.

ז – המקילים למול בן של יהודי ונוכרייה

לעומת זאת, פוסקים רבים סוברים שאפשר להיענות לאב ולמול את בנו, אלא שהואיל ואין כוונה להמשיך עכשיו בגיורו, אין לברך על מילתו.

לדעתם מותר למול אותו מפני שהלכה כדעת רוב הפוסקים שמותר למול נוכרי בתשלום. בנוסף לכך, הלכה כרמב"ם ושולחן ערוך (יו"ד רסח, ט), שמותר למול נוכרי לשם מצווה, אף שאין כוונתו להתגייר, שכן כל גוי שמל עצמו מקיים בכך מצווה. וכלפי מה שחששו המחמירים, שמא בעקבות המילה יטעו לחשוב שהתגייר, השיבו שאין להמציא חששות שלא הוזכרו בתלמוד ובראשונים (הרב צירלסון מערכי לב נה).

המתירים לא חששו שמא ההסכמה למול את הבנים תעודד נישואי תערובת, שכן ידעו שסירוב למול את הילדים, כמו סירוב לגייר את בנות הזוג הנוכריות, ברוב רובם של המקרים לא ימנע את נישואי התערובת. להיפך, על ידי ההסכמה למול את הבנים, יש סיכוי שבהמשך ירצו להתגייר ולהיות בני הדת של אביהם. וכפי שכתב הרב קלישר, שיש בכך מצווה, שעל ידי מילתו בעודו קטן, פותחים לו פתח רחב לאפשר את גיורו כשיגדל, ועל ידי כך מצילים את זרעו של ישראל שלא יאבד בגויים. שאם לא ימולו אותו, יש חשש שאף אם ירצה להתגייר כשיגדל, יירתע מחמת כאב המילה, ועתה כשהוא כבר מהול, יוכל להחליט על כך בקלות.

למעשה, רבים מהמתירים למול את הבנים התנו זאת בכך שהאם הנוכרייה תסכים לכך (מהר"ם שיק יו"ד רמח; מהרש"ם ג, שס). כפי הנראה חששו שאם המילה תיעשה בניגוד לרצון האם, היא תתקומם כנגד היהדות, וכך יפחת הסיכוי שהבן יתקרב ליהדות ויתגייר.[11]


[11]. לדעת המתירים אין לחשוש לשיטת רבנו ירוחם ורמ"א שאסרו למול נוכרי, שכן כפי שלמדנו בתחילת ההערה הקודמת, דעתם היא דעת יחידים. ולדעת רוב ככל הראשונים, האיסור למול נוכרי הוא רק בחינם, משום 'לא תחנם', ואם משלמים עבור המילה – אין איסור. ואם הנוכרי רוצה למול לשם מצווה, גם שלא לשם גיור, מותר למול אותו אף בחינם, וכפי שכתב הרמב"ם בתשובה, ושו"ע יו"ד רסח, ט, כמבואר בתחילת ההערה הקודמת.

יתירה מזו, לש"ך רסג, ח, גם לרבנו ירוחם ורמ"א מותר למול את בן היהודי והנוכרייה בשכר, כי גם הם מודים שהאיסור הוא משום 'לא תחנם', אלא שלדעתם אין מצווה למול שלא לשם גיור, ולכן גם כאשר המילה לשם מצווה, אסור למול אותם בחינם אבל בשכר מותר. וכן דעת הרב משה פארדו (ושלא כפי שהסבירו את דעתם לבוש, ט"ז ומעיל צדקה). ויש אומרים שרבנו ירוחם אסר למול נוכרים עובדי עבודה זרה אפילו בשכר, אבל הסכים שמותר למול אף בחינם נוכרים שאינם עובדי עבודה זרה (הרב קלישר, דעת כהן קמט). אולם גם אם נקבל שלדעת רבנו ירוחם אפילו בשכר אסור למול נוכרי שלא לשם גיור, כאמור, דעת רובם המכריע של הראשונים שמותר.

על סמך כל זה, רבים התירו למול את בני הנוכריות מהיהודים גם שלא לשם גיור, ומהם: הרב קלישר (בשו"ת רבי עזריאל הילדסהיימר יו"ד רכט); מהר"ם שיק (יו"ד רמח); מהרש"ם (ג, שס); הרב משה פארדו (מקבציאל יג עמ' ט); הרב רפאל אנקווה (תועפות ראם לט); ויען שמואל (יו"ד יב); הרב צירלסון (מערכי לב נה); בית אב (יו"ד רפא); קרית חנה דוד (ח"ב יו"ד לז); ממעיני ישועה (נז); חבלים בנעימים (ד, ל), ועוד רבים. וכן עולה מפסקו של השולחן ערוך (רסו, יג): "ישראל שנולד לו בן מגויה – אין מלין אותו בשבת", הרי שביום חול מותר למולו. ראו במסורת הגיור יד, ט-י. וכן הורה למעשה הראשל"צ הרב יעקב מאיר (ראו במסורת הגיור יד, יג, בדברי בעלי המחלוקת נגדו).

אלא שהואיל ואין לדעת אם הגיור יושלם, אין מברכים על מילתו את ברכת הגרים. ואין זה דומה לגדול שמל לקראת הגיור, שמברכים למרות שיש חשש מסוים שיימלך ולא ימשיך בתהליך הגיור, כי אחר שהחליט להתגייר – חזקה שלאחר ברית המילה ישלים את גיורו, ואין לעורר ספק שמא יחזור בו ולא יטבול. אולם כאן אכן יש ספק אם יזכה להשלים את גיורו. וכפי שכתב מהר"ם שיק (יו"ד רמח), ש"לא נֵדע אם יניח לטבול את בניו". והביאו מהרש"ם ג, שס. וכ"כ הרב אליהו בכור חזן (תעלומות לב ג, לב, ב); הרב משה כלפון הכהן (שואל ונשאל, ג, רסו); משפטי עוזיאל (ז, יט); יבי"א (ח"ב אה"ע ד, ג). מנגד, יש שכתבו שיברך, כ"כ הרב שמואל מרציאנו (ויען שמואל יו"ד סי' יב), והרב גרויברט (חבלים בנעימים ד, ל), וכן משמע מהרב יעקב מאיר (אוצרות ירושלים א-י, עמ' פה-פו).

תפריט ההלכות בפרק

דילוג לתוכן