ארכיון הקטגוריה: פרק ה – זימון

א – עניין הזימון

א,א – משמעות הזימון ההתקבצות האמיתית היא רק למטרות רוחניות. מפני שכאשר בני אדם עוסקים בעניין החומרי בלבד, הרי שיש ביניהם תחרות, שכל אחד חושש שחבירו יאכל את מזונו. ורק כאשר הם מתלכדים נגד אחרים, כדי שתהיה לחבורתם מזון, הם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - זימון | כתיבת תגובה

ב – מצוות הזימון כשאכלו בצוותא

ב,א – אם יש קשר מסוים בין הסועדים והם רוצים לזמן רשאים ואולי חייבים חיזוק לסברה שאם היה קשר מסוים בין הסועדים שמותר להם לזמן, מדברי הרמב"ן ברכות מה, א, רי"ד ועוד, שאפילו אם לא ישבו סביב שולחן אחד ולא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - זימון | כתיבת תגובה

ג – שלא לפרק חבורת זימון ולא להיפרד ממנה

ג,א – שישה ועשרים – האם עדיף שיתחלקו או שיזמנו יחד מלשון המשנה נ, א, טור ושו"ע קצג, א, משמע שאין עניין שיזמנו ביחד. ומהרמב"ם (ה, י) משמע שבשישה עדיף שיתחלקו, ולגבי עשרים כתב שרשאים. ולרמ"א קצג, ב, ב"ח, לבוש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - זימון | כתיבת תגובה

ד – מי ראוי לזמן

ד,א – עד כמה חשוב שהגדול יזמן בעניין מי ראוי לזמן, יעויין בברכות מה, ב, שהיתה הוה אמינא שאם אין שם גדול, לא יזמנו אלא כל אחד יברך לעצמו. ואף שדעה זו נדחתה מההלכה, מ"מ למדנו עד כמה חשוב שהגדול … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - זימון | כתיבת תגובה

ה – נוסח הזימון

ה,א – נוסח הזימון זה שהעונים מוסיפים על דברי המזמן, כתב המהר"ל נתיב העבודה פרק יח, ע' קלז, שכך תמיד נוהגים, שהעונים מוסיפים על דברי הקורא, ולכן אח"כ הקורא חוזר אחריהם, כדי שאף בידו תהיה התוספת. והוסיף המהר"ל שלכן נוהגים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - זימון | כתיבת תגובה

ו – המזמן והמסובים בברכת המזון

ו,א – מה התנאים כדי שהשומע את ברהמ"ז מהמזמן יצא ידי חובתו כאשר אדם מברך לעצמו, אפילו אם יחשוב בדברים אחרים, כיוון שבפועל אמר את מילות הברכה, יצא בדיעבד ידי ברכת המזון. אבל השומע את המזמן, אם יהרהר בדברים אחרים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - זימון | כתיבת תגובה

ז – נשים בזימון

ז,א – הרחבה במעמדן של נשים בזימון כהרחבה להערה 12, אזכיר תחילה את לשון הר"ן מגילה ו, ב, 'מתניתין': "דשאני התם דעל ידי צירוף איכא שינוי במטבע ברכה, דאיכא זימון דהוי שנוי במטבע ברכת המזון, וכיוון שניכר צירופן עם אנשים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - זימון | כתיבת תגובה

ח – עם הארץ

ח,א – שעמי הארץ שאוכלים יחד חייבים לזמן בבאו"ה קצט, ג, 'מזמנין עליו', כתב בשם שיטה מקובצת שעמי הארץ שאוכלים יחד חייבים לזמן. ושם הביא גם מקור מתוס' (חגיגה כב, א, 'כמאן'). בנוסף לכך גם הריטב"א ברכות מח, א, סובר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - זימון | כתיבת תגובה

ט – צירוף קטן

ט,א – צירוף קטן למנהג ספרדים כתב ברכת ה' ח"ב ו, 90, שלמנהג ספרדים מצרפים קטן בתנאי שאכל כזית דגן, ואף שרבים סוברים שגדול מצטרף אם אכל כזית ירק, בקטן שממילא נחלקו אם מצטרף, אין להקל אלא אם אכל לפחות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - זימון | כתיבת תגובה

י – דיני המצטרפים לזימון – באיזה אוכל ואימתי

י,א – שניים שאכלו לחם ואחד ירק, האם חייבים לזמן? בקצות השולחן מה, י, כתב, שמכיוון שאוכל הירק פטור מזימון, ממילא אי אפשר לחייב את השניים שאכלו עמו בזימון. ולכן, אף על פי שאם יזמנו יקיימו מצווה, מ"מ אין עליהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - זימון | כתיבת תגובה