הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

י – דיני המצטרפים לזימון – באיזה אוכל ואימתי

י,א – שניים שאכלו לחם ואחד ירק, האם חייבים לזמן?

בקצות השולחן מה, י, כתב, שמכיוון שאוכל הירק פטור מזימון, ממילא אי אפשר לחייב את השניים שאכלו עמו בזימון. ולכן, אף על פי שאם יזמנו יקיימו מצווה, מ"מ אין עליהם חובה לזמן.

אמנם, מדעת רוה"פ מבואר, שעל השניים שאכלו כזית לחם, יש חובת זימון (א"ר קצד, א, מאמ"ר קצד, ג, ברכ"י קצד, א, מג"ג כמובא בבאו"ה קצד 'אחד', כה"ח קצד, ה, וכן מדויק בפמ"ג קצז, א"א יא).

וכתב במקור חיים (לחו"י קיצור הלכות על סעיף ב), שמכיוון שהשניים שאכלו כזית לחם חייבים בזימון, חייב אוכל הירק לזמן עמהם, כדי שלא לבטל אותם מחובתם. אבל אם אכלו ארבעה אנשים יחד, רשאי אחד מאוכלי הירק לברך ברכה אחרונה וללכת, מכיוון שאינו גורם לביטול הזימון. גם שועה"ר קצז, ז, וא"א בוטשאטש כתבו, שאין לאוכל הירק לברך קודם שיזמנו בני חבורתו. וכ"כ בפס"ת קצז, ג. ועיין ברכ"ה ח"ב ו, 85, 132, ושעה"ב ה, הערה יז. ונראה שהאיסור לאוכל הירק לצאת דומה לאיסור למי שמשלים מניין בתפילה, שאע"פ שהוא כבר יצא ידי חובתו, אסור לו לצאת באמצע העניין (רמ"א נה, ב, מ"ב יב).

תפריט