ארכיון הקטגוריה: פרק ב – דיני עשה ביום טוב

ב – הדלקת נרות

ב,א – הדלקת נרות יו"ט אף שהכוונה המפורסמת בשני נרות שבת הוא כנגד זכור ושמור, כתב בפמ"ג תקיד, יב, שגם ביו"ט מדליקים שני נרות, עפ"י א"ר רסג, ב, שכתב שהרמז בשני הנרות כנגד האיש והאישה, כי שני נרות עולים בגימטריה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - דיני עשה ביום טוב | כתיבת תגובה

ג – תפילות החג – עמידה

ג,א – מנגינה לחג נוהגים להתפלל בשבתות וחגים במנגינה חגיגית, כאשר ישנה מנגינה מיוחדת לשבת ומנגינה מיוחדת לחג (מטה אפרים תרכה, מ, סידור ר"י עמדין עמ' שנג, חזו"ע עמ' פז). ג,ב – טעה והתפלל של חול טעה והתפלל של חול … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - דיני עשה ביום טוב | כתיבת תגובה

ד – תפילת החג שחל בשבת

ד,א – טעויות בתפילת חג שחל בשבת התפלל של שבת ולא הזכיר חג, לא יצא, וחוזר לתחילת הברכה. ואם סיים תפילתו יתפלל שוב. ואם כשחזר להתפלל שכח להזכיר שבת, יצא הואיל והזכיר אותה בתפילה הראשונה (התעוררות תשובה א, קיב; אג"מ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - דיני עשה ביום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – קידוש וסעודה

ה,א – מדיני הסעודה רוב דיני סעודת יו"ט התבארו לעיל בפרק א' ז-ט, ובהרחבות שם. מי שלא אכל סעודה בלילה, צריך לאכול שתי סעודות ביום (מ"ב תקכט, יג). ונחלקו האחרונים בדין מי ששכח להזכיר 'יעלה ויבוא' בסעודה השניה שביום. י"א שכיוון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - דיני עשה ביום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – ברכת המזון

ו,א – טעה ביו"ט שחל בשבת טעה ביו"ט שחל להיות בשבת ואמר 'רצה' ולא 'יעלה ויבוא', וכשחזר אמר 'יעלה ויבוא' ושכח 'רצה', או להיפך. י"א שיחזור שוב, כיוון שלא יצא בפעם הקודמת שלא הזכיר את כל מה שהיה חייב. וי"א שאינו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - דיני עשה ביום טוב | כתיבת תגובה

ט – תפילת מוסף – ותערב

ט,א – ותערב נוסח 'ותערב' וחתימתו היה נאמר בברכת העבודה בבית המקדש, כמובא בירושלמי סוטה ז, ו; רש"י יומא סח, ב, 'ועל העבודה'. כתבתי שיש נוהגים על פי הגר"א לחתום כמו תמיד: "המחזיר שכינתו לציון". בפועל, רבים ממתפללי נוסח אשכנז … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - דיני עשה ביום טוב | כתיבת תגובה

י – קריאת מגילות

י,א – מנהג קריאת מגילות לגבי מגילת אסתר, מצוות הפורים לקוראה. אבל לגבי שאר המגילות, נראה שיסוד המנהג לקוראן בכך שרצו חכמים שיקראו את חמש המגילות בכל שנה, וכפי שמסיימים את כל התורה. ולכל מגילה מצאו את הזמן המתאים. דרכי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - דיני עשה ביום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

יא – הבדלה

יא,א – הבדלה עיין בהערה 4 שמוסכם שיסוד מצוות הקידוש בשבת, היינו הזכרת קדושת השבת, מהתורה. ולגבי הקידוש על היין, לדעת רוה"פ המצווה מדברי חכמים, ויש אומרים שגם המצווה לקדש על היין מהתורה. ולגבי קידוש ביו"ט מבואר שם שיש מחלוקת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - דיני עשה ביום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

יב – יום טוב שחל במוצאי שבת

יב,א – הכנה משבת ליום טוב יסוד האיסור להכין משבת לחול מבואר במשנה שבת קיג, א; ובגמרא קיח, א. ולגבי הכנה משבת ליו"ט בביצה לח, א, ושו"ע תטז, ב. עיקרי איסור ההכנה מבוארים בפניני הלכה שבת כב, טו-טז ושם כב, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - דיני עשה ביום טוב | כתיבת תגובה