ארכיון הקטגוריה: פרק ה – הבערה כיבוי וחשמל

א – הבערה

א,א – הדלקת גפרור מכיריים חשמליות כתב אג"מ (יו"ד ב, עה) שמותר להדליק גפרור מברזל שנעשה אדום מאש של חשמל. בהל' המועדים ח, 11, התיר אף אם אינו אדום כל עוד הוא רותח מאד, ולכן התיר להדליק מכיריים חשמליות. ויש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - הבערה כיבוי וחשמל | כתיבת תגובה

ב – כיבוי

ב,א – כיבוי לצורך אוכל נפש ביו"ט מותר לרוב רובם של הראשונים {הרחבה להערה 2} למדנו שמותר לכבות אש ביו"ט לצורך אוכל נפש, כמבואר בביצה כג, א: "אמר רבא: על גבי גחלת נמי מותר (לעשן פירות ביום טוב) מידי דהוה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - הבערה כיבוי וחשמל | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – הבערת אש לחימום ונר למאור וכבוד

ג,א – טעמי ההיתר להבעיר אש לצורך חימום ואור בטעם ההיתר להבעיר אש לצורך חימום או תאורה, נחלקו הראשונים: לריטב"א (ביצה כא, ב), מאירי, ומכתם, ההיתר משום מתוך שהותרה הבערה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. מאידך, לרמב"ם בפיהמ"ש בכלל 'אוכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - הבערה כיבוי וחשמל | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – גרמא והדרך לכבות האש שבכירי הגז

ה,א – גרם כיבוי נר למרות שכתב בשו"ע שלד, כב, שגרם כיבוי מותר, בסימן תקיד, ג, אסר לתחוב נר דולק לתוך חול, כדי שכאשר יגיע לקו החול יכבה. ופירש מ"א תקיד, ז, שההיתר הוא לגרום על ידי דבר חיצוני לכיבוי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - הבערה כיבוי וחשמל | כתיבת תגובה

ז – שעון-שבת בשבת ויום טוב

ז,א – הקדמת כיבוי ב'שעון-שבת' בשש"כ יג, לא, התיר לבצע שינוי ב'שעון שבת' כדי לקרב את זמן ההדלקה אבל לא כדי לכבות. וטעמו שלרוה"פ הדלקה ביו"ט דרבנן. ותימה עליו, שגם כיבוי שאינו עושה פחם הוא מדרבנן (ורק בכיבוי עץ וכדומה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - הבערה כיבוי וחשמל | כתיבת תגובה

ט – קטורת ביתית ועישון סיגריה

ט,א – עישון סיגריות עיין באוריתא ח' בעניין יו"ט וחוה"מ עמ' קסא, במאמרו המקיף על נושא זה של הרב עמיהוד לוין שליט"א. לגבי הסברה שהעלו המתירים לעשן בעבר, שהעישון הוא מנהג 'שווה לכל נפש', שכן רוב האנשים מעשנים, נראה שאין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - הבערה כיבוי וחשמל | כתיבת תגובה

י – רחצה

י,א – רחצה ביו"ט (הרב מאור קיים) כמבואר בהערה 11, רוב הראשונים סוברים כרי"ף (לביצה כא, ב) ורמב"ם (א, טז), שמותר לרחוץ ביו"ט במים שחוממו מערב יום טוב. כ"כ רמב"ן שבת לט, ב; אור זרוע שמ. והר"ן, לאחר שהביא את דעת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - הבערה כיבוי וחשמל | כתיבת תגובה