הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

י – רחצה

י,א – רחצה ביו"ט (הרב מאור קיים)

כמבואר בהערה 11, רוב הראשונים סוברים כרי"ף (לביצה כא, ב) ורמב"ם (א, טז), שמותר לרחוץ ביו"ט במים שחוממו מערב יום טוב. כ"כ רמב"ן שבת לט, ב; אור זרוע שמ. והר"ן, לאחר שהביא את דעת התוס', סיים: "מיהו כיון דמדרבנן בעלמא היא על דברי הגאונים ז"ל ראוי לסמוך". וכ"כ הגה"מ אות מ, בשם ספר תרומה; מגיד משנה: "וכן הסכמה מן הגאונים ואפילו לרחוץ כל גופו כאחת, וכן עיקר"; או"ז שמז; ראבי"ה עמ' 457; ספר העתים עמ' לא; שבולי הלקט רמג, בשם רש"י מו"ק יט, ב (ואצלנו זה מיוחס לרש"י); ריא"ז שבת מ, א; מאירי ביצה ושבת מ, א; רמב"ן שבת מ, א. וכתב בבית יוסף תקיא, ב, שהכי נקטינן.

תפריט