הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ז – שעון-שבת בשבת ויום טוב

ז,א – הקדמת כיבוי ב'שעון-שבת'

בשש"כ יג, לא, התיר לבצע שינוי ב'שעון שבת' כדי לקרב את זמן ההדלקה אבל לא כדי לכבות. וטעמו שלרוה"פ הדלקה ביו"ט דרבנן. ותימה עליו, שגם כיבוי שאינו עושה פחם הוא מדרבנן (ורק בכיבוי עץ וכדומה היא מלאכה שאינה צריכה לגופה, ולרמב"ם ודעימיה אסורה מהתורה). וכ"כ למעשה בציץ אליעזר א, כ, ה; אול"צ ג, כ, יא; חזו"ע עמ' נז, שגם לגבי כיבוי, מותר להקדים את זמנו.

ז,ב – מדיח כלים (הערה 9)

עיין בשש"כ יב, הערה ק, שאסר לסגור את דלת המדיח מפני שהוא נחשב "כאחד נותן את הקדירה וכו'", שלמרות שאינו מדליק את האש, עובר באיסור (מ"ב רנג, ק). ובפניני הלכה שבת יז, ט, כתבתי שהאיסור משום שהוא גורם להפעלת המכונה, ולכן אפשר להתיר בשעת הדחק כדין 'גרמא', וכפי שכתב בשו"ת מראש צורים ל'. והחילוק הוא שהנותן את הקדירה עושה פעולה ישירה שמועילה לבישול, ולכן אסור מדרבנן. ואילו הסוגר את הדלת עושה פעולה צדדית שמאפשרת את פעולת הבישול, ולכן היא 'גרמא'. וצ"ע. בכל אופן לעניין יו"ט גם בשש"כ שם מיקל כפי שכתבתי.

תפריט