ארכיון הקטגוריה: פרק יב – היתרי עבודה במועד

א – פועל שאין לו מה לאכול

א,א – מי שאין לו מה לאכול כתב בשדי חמד מערכת חול המועד ס"ק יג, שלא חייבו את שכניו של מי שאין לו מה לאכול לספק לו מזונו כדי שלא יצטרך לעבוד. ואינו דומה לאבל שחייבו את שכניו לעזור לו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - היתרי עבודה במועד | כתיבת תגובה

ב – מלאכת דבר האבד

ב,א – טעם היתר מלאכת דבר האבד כדי להסיר דאגה מן הלב, ויוכלו לשמוח, שהחושש מהפסד נעשה טרוד ומתקשה לשמוח (ריטב"א מו"ק יג, א; הגה"מ יו"ט ו, מ, בשם ראבי"ה). בנוסף לכך, עיקר מגמת איסור מלאכה כדי שיהיו פנויים לעסוק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - היתרי עבודה במועד | עם התגים , | כתיבת תגובה

ג – שלא יכוון מלאכתו למועד

ג,א – לשכור פועלים לפני החג כדי שלא יצרך להציל עסקו במועד דייק חזו"א (סו"ס קלה), מדברי הרא"ש (ב ,א), וכ"כ רשז"א (שש"כ סו, הערה קנג), שאם זו מלאכה שהוא רגיל לעשות תמיד בעצמו, ואירע לו אונס לפני החג שלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - היתרי עבודה במועד | כתיבת תגובה

ד – מדיני מלאכת דבר האבד

ד,א – סדרי עדיפויות במלאכת דבר האבד כתב הרב עזריאל אריאל (מועדי שדה ב, כא) שכך הוא סדר העדיפות במלאכת דבר האבד: א) על ידי פועל יהודי שאין לו מה לאכול. ב) גוי. ג) בעל הבית עצמו. ד) יהודי בחינם. ה) … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - היתרי עבודה במועד | כתיבת תגובה

ה – מעסיקים ושכירים

ה,א – מעסיק המשלם לעובדיו גם על ימי המועד (הרחבה להערה 4) כתב שערי תשובה סימן תקלז: "כתב ברכי יוסף בשם מהר"מ פרובינצאל בתשובה כת"י, להדפיס ספרים בחול המועד, אף שיש לו פועלים שפסק להם שכרם קבוע בין אם יהיה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - היתרי עבודה במועד | כתיבת תגובה

ו – חנויות מזון ושאר מוצרים בחול המועד

ו,א – מכירת מזון בפרהסיא בעבר רוב האנשים הכינו את המאכלים בעצמם, ובחנויות המזון מכרו מוצרי גלם לצורך מספר ימים, ואם היו פותחים את החנויות בחול המועד כדרכן, היה נראה שעושים מסחר שלא לצורך המועד, ולכן הורו חכמים לפתוח את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - היתרי עבודה במועד | כתיבת תגובה

ז – היתרי הפעלת חנויות ומסחר משום דבר האבד

ז,א – היתרי מלאכה בהפעלת חנות לצורך דבר האבד לכתחילה כאשר פותחים חנות משום דבר האבד, שמא יפסיד לקוחות, יש להיזהר מעשיית מלאכות שאיסורן מהתורה, כגון חיתוך בד לפי מידה (באו"ה תקלט, ה, 'אינו'). ובשעת הדחק, אפשר להקל במלאכות שאין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - היתרי עבודה במועד | כתיבת תגובה

ח – צורכי רבים

ח,א – צרכי רבים רק מלאכת הדיוט הותרה עבור צרכי רבים שאינן צרכי הגוף במועד (רשב"א ח"ד שכו; ב"י תקמד, א; רמ"א א). אבל שלא כמו צרכי המועד של יחיד שאסור לשלם עליהם, על צרכי רבים בשעת הצורך משלמים, ואפילו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - היתרי עבודה במועד | כתיבת תגובה

ט – הלכה לימינו בצורכי ציבור

ט,א – דעת המקלים בצרכי רבים גם כשיש מנהיגות חזקה יש סוברים שגם כשיש מנהיגות חזקה מותר לעשות את מלאכת הציבור בחול המועד למרות שאין הכרח לעשותה דווקא בחוה"מ (ערוה"ש תקמד, ו). אבל העיקר שרק מפני ההכרח שבדבר הקילו לעשות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - היתרי עבודה במועד | כתיבת תגובה

י – לצורכי מצווה מלאכת הדיוט מותרת

י,א – צורך מצווה אינו מתיר יותר משאר צרכי מועד כתב רמ"א תקמד, א: "והוא הדין דלשאר צרכי מצווה אסור לעשות מלאכת אומן במועד". מ"ב תקמד, ח: "רצה לומר דמעלת המצוה לא מהני להתיר בשביל זה מלאכת אומן אף כשצריך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - היתרי עבודה במועד | כתיבת תגובה