ארכיון הקטגוריה: פרק ב – הכנות לשבת

א – ההכנות לשבת

א,א – הזכרת השבת בעת הקניות לשבת דברי הרמב"ן שמות כ, ח, שחלק ממצוות 'זכור' להזכיר את השבת בימות החול, ובעת ההכנות לשבת. וכתב זאת על פי מכילתא, וכך ביאר את הנהגת שמאי הזקן, והזכרתי מקצת מדבריו לעיל א, ט, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הכנות לשבת | כתיבת תגובה

ב – יום שישי

ב,א – עדיף להכין שבת בנחת מאשר להרבות במאכלים ספר חסידים תתס"ג: "טוב ארוחת ירק בשבת ואהבה שם עם אשתו ובני ביתו משור אבוס ושנאה בו (משלי טו, יז), שלא יאמר אדם אקנה מעדני שבת ויודע שיתקוטט עם אשתו או … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הכנות לשבת | כתיבת תגובה

ג – קניית המאכלים לשבת

ג,א – ההידור בעונג שבת כתב הרמב"ם (ל, ז): "איזה הוא עונג זה שאמרו חכמים, שצריך לתקן תבשיל שמן ביותר ומשקה מבושם לשבת, הכל לפי ממונו של אדם. וכל המרבה בהוצאת שבת ובתיקון מאכלים רבים וטובים הרי זה משובח". והמקור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הכנות לשבת | כתיבת תגובה

ד – כבוד השבת בבגדים

ד,א – האם מותר לכבס לכתחילה ביום שישי לכבוד שבת בשש"כ מב, הערה יג, כתב, שרק בדיעבד אם לא הספיק לכבס ביום חמישי יכול לכבס כיום במכונת כביסה. ויש אומרים שכיום שמכבסים במכונת כביסה, אף לכתחילה מותר לכבס ביום שישי. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הכנות לשבת | כתיבת תגובה

ז – איסור קביעת סעודה בערב שבת

ז,א – מהי סעודה שאסור לקבוע ביום שישי הזכרתי בהלכה שלושה טעמים לאיסור הסעודה: א) שאם יאכל סעודה גדולה ביום שישי, לא יהיה לו תיאבון לסעודת ליל השבת (שו"ע או"ח רמט, ב). ב) שיש בזה פגיעה בכבוד השבת, שמשווה את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הכנות לשבת | כתיבת תגובה

ח – איסור עשיית מלאכה בערב שבת

ח,א – איסור עשיית מלאכה משעת המנחה כתבתי שעיקר טעם האיסור הוא מכבוד שבת, שאין ראוי לעסוק במלאכה בשעות הסמוכות לשבת. ומתוך כך מובן גם שיש חשש שאם יעסוק במלאכתו יתרשל בהכנות לשבת. ולא רציתי לכתוב שהעיקר הוא כדי שיכינו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הכנות לשבת | כתיבת תגובה

ט – מלאכות שמתחילות לפני שבת ונמשכות בשבת

ט,א – במקום הפסד וכשיש ספק אם המלאכה רועשת בהלכות שבת בשבת ב, כא, סיכם את דברי הראשונים והאחרונים, והסיק שהואיל ורוה"פ החמירו כדעת רבה, יש לאסור פעולה שמרעישה, ורק במקום 'הפסד מרובה' אפשר להקל. אולם יש להעיר על דבריו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הכנות לשבת | כתיבת תגובה

יב – נסיעה במטוס או רכבת בערב שבת

יב,א – במחלוקת הרז"ה והרדב"ז לכאורה ישנה מחלוקת לגבי טיסה במטוס או נסיעה ברכבת שמתחילה מערב שבת ונמשכת בשבת לצורך מצווה, ולדעת רוב הפוסקים מותר. אולם בפועל יש להחמיר כפי שיבואר בהמשך. וכך הוא סדר הסוגיה: לדעת הרז"ה, ריב"ש (יז), … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הכנות לשבת | כתיבת תגובה