הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ט – מלאכות שמתחילות לפני שבת ונמשכות בשבת

ט,א – במקום הפסד וכשיש ספק אם המלאכה רועשת

בהלכות שבת בשבת ב, כא, סיכם את דברי הראשונים והאחרונים, והסיק שהואיל ורוה"פ החמירו כדעת רבה, יש לאסור פעולה שמרעישה, ורק במקום 'הפסד מרובה' אפשר להקל. אולם יש להעיר על דבריו, שהואיל והמחלוקת בדברי חכמים, ממילא יש מקום להקל בכל מצב של הפסד. ואפילו הרמ"א כתב שרק מלכתחילה יש להחמיר אבל במקום הפסד אפשר להקל, ולא כתב 'הפסד מרובה'. וכיוצא בזה כתב בשש"כ מב, מג. ק"ו אנחנו שמתחשבים בדעת השו"ע ודעימיה. עוד נראה, שבכל ספק בדין זה, גם למנהג אשכנז אפשר להקל.

ט,ב – הפעלת ממטרות האם נחשבת כמלאכה מרעישה

בציץ אליעזר ד, לא, כתב שקול הממטרות אינו חזק. וגם אליבא דרבה, שכך פסקו ר"ח, תוס' ודעימיה, אין בזה איסור. והסברה ברורה, שהדוגמא לאיסור לפי רבה, היא הפעלת טחנת קמח, והרעש שלה עצום ונשמע למרחקים, ואין ללמוד מזה לקול חלש. אמנם בהלכות שבת בשבת ב, כ, כתב שהואיל וקול הממטרות נשמע, היא נחשבת כמלאכה רועשת.

והלכה כציץ אליעזר, שכן גם לאוסרים האיסור מדרבנן, וספק דרבנן לקולא. בנוסף לכך, הוא ספק ספיקא, שכן לדעת הרבה ראשונים ואחרונים אין כלל איסור בזה, שהלכה כרב יוסף. עוד כתב שם בציץ אליעזר ד, לא, שלכתחילה טוב שבעל הגינה ידביק פתקה על יד השער ויכתוב כי הממטרות לא הופעלו בשבת. ע"כ. ולא נהגו כן, ובמיוחד היום שהרבה מאוד גינות מושקות על ידי מחשב.

ועיין להלן יט, ה, שמותר לסגור ממטרות בשבת, ועיין בהרחבות שם שלחזו"א יש להיזהר לסגור דווקא את הברז הראשי, ולרב פרנק אין צורך להיזהר בזה.

ט,ג – האם מכונות כביסה, מדפסת ופקס נחשבים כרועשים

כתבתי בהערה לגבי מכונות כביסה חדשות, שאינן מרעישות כישנות, ויתכן שגם הרמ"א יסכים לשו"ע שמותר לכתחילה להפעילם לפני כניסת השבת. אמנם כתב בהלכות שבת בשבת ב, כב (ע עז), שגם פעולת פקס ומדפסת נחשבת רועשת, ולרמ"א אסור. ובוודאי יאמר שגם מכונות כביסה חדשות יחשבו כרועשות.

אך כאמור, צ"ע בדבריו, שכן אפשר לומר שרק רעש גדול שנשמע למרחקים, כטחנת קמח, אסור. וכ"כ בציץ אליעזר ד, לא, לעניין ממטרות. והביאו להלכה בשש"כ כו, ח. אמנם לגבי מכונת כביסה כתב בשש"כ מב, ג, שהיא נחשבת לרועשת. ומן הסתם התכוון למכונות הישנות. ואמנם ברור שמכונת כביסה ישנה אינה מרעישה כטחנת קמח, אבל יתכן שהואיל והיא פועלת בתוך הבית, אוושא מילתא יותר, ולרבה אסור להפעילה. ויתכן שעל פי זה יש לאסור גם מדפסת ופקס. אך הואיל והדין דרבנן, ולרמב"ם ושו"ע מותר לגמרי, אין לאסור פעולת מדפסת ופקס שנמשכת מערב שבת.

ט,ד – שעון מעורר וגנרטור

עוד כתב בהלכות שבת בשבת ב, כג, שמותר לכוון שעון מעורר מערב שבת, וכן להפעיל גנרטור ומזגן, אף שהם משמיעים רעש בשבת. והטעם שידוע לכל שאין מפעילים אותם בשבת. ובמיוחד בגנרטור, מסר בשם החזו"א, שהואיל ויודעים שהוא כדי שלא להשתמש בחשמל בשבת, אין שום חשש. (שכן הגנרטור צועק 'שבת'). וכתב בשם הרב אלישיב, שהדין תלוי ברגילות, שמה שרגילים להפעיל לכמה ימים אין לחשוש. לפי זה כתב שיש לפקפק על הפעלת מזגן, אלא שהואיל ויש צער גדול מהחום, והוא גם צורך מצווה של עונג שבת, אפשר להקל. ולפי מה שכתבתי, אין המזגן מרעיש כדי לאוסרו. ועוד שגם לפי דרכו יש להקל, שכן רגילים כיום להפעילו על שעון שבת גם בימות החול, וק"ו בשבת.

תפריט