הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ד – כבוד השבת בבגדים

ד,א – האם מותר לכבס לכתחילה ביום שישי לכבוד שבת

בשש"כ מב, הערה יג, כתב, שרק בדיעבד אם לא הספיק לכבס ביום חמישי יכול לכבס כיום במכונת כביסה. ויש אומרים שכיום שמכבסים במכונת כביסה, אף לכתחילה מותר לכבס ביום שישי. כ"כ בעולת יצחק (א, ו),  שאין נתינתן למכונה חמורה ממסירתן לגוי שבוודאי מותר ביום שישי. וכ"כ בשו"ת אבני ישפה (א, מט), וכיוצא בזה כתב בהליכות עולם (ח"ג לך לך ג): "והיום שמכבסים במכונת כביסה חשמלית ואין צריך לבזבז הרבה זמן לכיבוס הבגדים מפני שהמכונה מכבסת הכל, נראה שמותר לכבס בערב שבת. ומכל מקום הנכון להקדים כדי שיום השישי יהיה כולו פנוי לצרכי שבת". וכן כתב ר"ח דוד הלוי במקור חיים.

ד,ב – בגדי לבן בשבת

האר"י נהג ללבוש ארבעה בגדי לבן בשבת, מלבוש עליון ותחתון, אזור וחלוק. והובאו דבריו בכה"ח רסב, כד. ובבאו"ה 'בגדים' כתב, שאם הדבר נראה כיוהרא אין ללבוש לבן. ובא"ר ד, הוכיח משבת קמז, א, שחכמים הלכו בבגדים שחורים בשבת (שהעירו שאסור לנער את בגדם בשבת משום כיבוס).

ונראה לענ"ד שדין 'טלית קטן' קצת שונה, שמצד אחד אינה נראית בחוץ, ומנגד כיוון שלובשים אותה על גופיה, אינה מתלכלכת מהגוף, ואין מצווה ללבוש 'טלית קטן' אחר לכבוד שבת.

ד,ג – ר' צדוק על בגדי שבת

קדושת שבת (מאמר ה, אות ד): "ועל כן אמרו (שבת קיג, ב, על רות) ושמת שמלותיך אלו בגדים של שבת, דדייקא משמלותיך, שהבגדים אין להם שייכות לעצם האדם שיהיה נקרא שמלותיך, דמשמע שמיוחדים אליה, ושהם שלה ביחוד, ומה יחוד יש לבגדים עם אדם, ומחר יוכל ללבשם אחר, והוא ילבש בגדים אחרים. אבל בגדי שבת, שהיא מה שלובש לכבוד הקדושה דשבת שבקרבו, וודאי יש להם שייכות להאדם הלובש ביחוד, וכפי קדושת השבת הקבועה בו… וכמו בעולם הבא דלכל אחד יש עולם בפני עצמו ומדור לפי כבודו… וכמו שהקדושה מעין עולם הבא, כן הלבושים שלובש לכבוד אותה קדושה הן מעין הלבושים דעולם הבא, שידוע שגם אז יש לבושים לנשמות הנעשים מתורה ומצוות, שעושה להם גם כן לכל אחד כפי מה שהוא, ואין לזר חלק בו. וכך הלבושים דשבת, אף שמצד גשמיותם ודאי גם כן אפשר שלמחר ילבשם אחר, והוא ילבש אחרים, מכל מקום מצד הקדושה שיש בהם מה שהוא מכבד על ידי זה השבת, מצד זה הם שייכים רק לו ביחוד". ועיין שם, שהסביר על פי זה מדוע כתבו ללבוש בגדים לבנים, ושהם כבגדי כהונה וכבגדי מלאכים, וככותנות אור של אדם הראשון. ועל ידי בגדים אלו ראה בועז את פנימיותה של רות, שמידתו יראה, והיא משלימה אותו במידת האהבה.

ד,ד – ללכת בבגד אחד כמה שבתות

כתב במ"ב רמב, ה, שלפי תקנת עזרא אין ללכת בחלוק אחד כמה שבתות. ע"כ. אמנם זה אמור לגבי לבנים וחולצה, אבל מכנסיים וחליפה, כל זמן שהם נראים נקיים ומגוהצים אין נוהגים לכבס כל שבת. כי אין בכך כבוד לשבת, ומנגד, הכיבוס המיותר מזיק לבגדים.

תפריט