ארכיון הקטגוריה: פרק כז – פיקוח נפש וחולה

א – כללי פיקוח נפש

א,א – הצלת חולה אינה נקראת חילול שבת דברים נפלאים כתב רבי חיים עטר בפירוש אור החיים (שמות לא, יג): "עוד ירמוז באומרו את שבתותי לתת טעם למיעוט ('אך' שמחללים עבור חולה), למה אני אומר לך שתחלל שבת על החולה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כז - פיקוח נפש וחולה | כתיבת תגובה

ב – כיצד קובעים אם המצב מסוכן

ב,א – חשש סכנה בעתיד מחלה שעלולה להתפתח למחלה מסוכנת, מחללים שבת כדי למנוע את התפתחותה (שש"כ לב, ח). וכן כשיש חשש שאדם בריא יחלה במחלה מדבקת מסוכנת, מותר לחלל שבת כדי לבודדו (שש"כ לב, יג). אמנם לחשש רחוק שעוד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כז - פיקוח נפש וחולה | כתיבת תגובה

ג – על מי מחללים שבת כדי להצילו

ג,א – מצילים גם כשלא ישמור שבתות כתב בבאו"ה שכט, ד, 'אלא', ראיה שמצילים נפש גם כאשר ברור שלא ישמור מצוות. שאמרו בכתובות טו, ב, שאם תינוק נמצא בעיר שרובה נוכרים, דינו כגוי לעניין המצוות, שהולכים אחר הרוב. ע"כ. וכן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כז - פיקוח נפש וחולה | כתיבת תגובה

ד – האם טוב להיעזר בגוי או קטן כדי למעט באיסור

ד,א – הותרה ודחויה – האם עושים כל מה שעושים בחול סיכם בפמ"ג שכח, א"א ט, שלדעת רמב"ם (שבת ב, א), ר"ן (ביצה טו, ב, 'ומיהא') ורשב"א (שו"ת א, תרפא) – שבת דחויה אצל פיקוח נפש. ולמהר"ם מרוטנבורג (שו"ת סימן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כז - פיקוח נפש וחולה | כתיבת תגובה

ה – האם ראוי להשתדל לשנות כדי למעט באיסור

ה,א – האם להעדיף לעשות בשינוי ביולדת הכל מסכימים שכאשר אפשר, יש לטפל בה בשינוי, וכפי שמבואר בשבת קכח, ב, ושו"ע של, א. השאלה מה הדין בחולים מסוכנים. כתב המגיד משנה (ב, יא), שנחלקו בזה הרמב"ן והרמב"ם: "וכתב הרמב"ן ז"ל, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כז - פיקוח נפש וחולה | כתיבת תגובה

ו – הנסיעה לבית חולים

ו,א – דרכי הנסיעה ברכב עיין בשש"כ מ, סג-עג, שכתב על דרכי השינוי בנסיעה, והרחיב בפרטים שלא ניתן כמעט לבצעם כדי למעט באיסור. למשל, להשתדל שלא לעצור בלא הכרח, ולאותת ביד. ואף שטוב לפרט את דרגות האיסור, מ"מ לא הדגיש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כז - פיקוח נפש וחולה | כתיבת תגובה

ז – בחירת בית חולים ורופא לנסוע אליו

ז,א – הסוברים שמותר להאריך נסיעה על פי בקשת החולה גם כאשר מבחינה רפואית הרופא שגר רחוק אינו נחשב טוב יותר, לדעת ציץ אליעזר יג, נה-נו, מותר לחלל שבת כדי להביאו או כדי לנסוע אליו. וראייתו ממשנה נדרים (לח, ב): … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כז - פיקוח נפש וחולה | כתיבת תגובה

ח – נסיעה של מלווי חולים ויולדות לבית חולים

ח,א – ליווי יולדת וחולה כדי להצטרף ליולדת או חולה מותר אף לעבור באיסורי תורה, כשם שהתירו להדליק נר ליולדת כדי ליישב את דעתה בדבר שקשור לטיפול הנצרך לפיקוח נפש (שו"ע של, א; מ"ב ג, ובאו"ה 'ומדליקין'). ק"ו כאשר ההוראה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כז - פיקוח נפש וחולה | כתיבת תגובה

ט – האם מותר לאמבולנס, לחולה ולמלווים לחזור למקומם

ט,א – תוספת נוסע כרוכה באיסור תורה של הבערה גם כשרכב ממילא צריך לנסוע, כל נוסע שמצטרף גורם להגדיל את ההבערה, ויש בזה איסור תורה. ואמנם כתב בשש"כ מ, פג, והערה קפג, שנוסע אחד ברכב גדול אינו גורם לתוספת הבערה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כז - פיקוח נפש וחולה | כתיבת תגובה

י – נסיעת רופאים ואחיות לתורנות בשבת וחזרתם לביתם

י,א – באיזה אופן מותר ליוצאים להציל לחזור לביתם במשנה עירובין מד, ב, למדנו שהתירו ליוצאים להציל מחוץ לתחום ללכת אלפיים אמה לכל רוח. וכתבו התוס' 'כל' שהתירו "סופם משום תחילתם", שאם לא היו נותנים להם אלפיים אמה, היו מתרשלים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כז - פיקוח נפש וחולה | כתיבת תגובה