ארכיון הקטגוריה: פרק ה – עשרת ימי תשובה

א – תשובה

א, א – עשרת ימי תשובה ראש השנה יח, א: "אמר רב שמואל בר איניא משמיה דרב: מניין לגזר דין של צבור שאינו נחתם? אינו נחתם?! והכתיב (ירמיהו ב, כב): נִכְתָּם עֲוֹנֵךְ לְפָנַי! – אלא אף על גב שנחתם, נקרע, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - עשרת ימי תשובה | כתיבת תגובה

ב – שינויי התפילה בעשרת ימי תשובה

הוספות בתפילה בעשרת ימי תשובה ב, א – הסתפק אם אמר 'המלך הקדוש' המסופק אם אמר 'המלך הקדוש', כתבו בתוס' (ברכות יב, ב ד"ה 'והלכתא') שצריך לחזור ולהתפלל, כמבואר בירושלמי לעניין הזכרת טל ומטר, שכל שלושים יום הראשונים להזכרתם, בכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - עשרת ימי תשובה | כתיבת תגובה

ג – תורה וחסד

הוספת תורה וחסד בעשרת ימי תשובה ג, א – תורה וחסד מכפרים עוונות ויקרא רבה כה, א: "רב הונא אמר: אם נכשל אדם בעבירה – חייב מיתה בידי שמים, מה יעשה ויחיה? אם היה למוד לקרות דף אחד – קורא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - עשרת ימי תשובה | כתיבת תגובה

ד – עבירות שבין אדם לחברו

תשובה מעבירות שבין אדם לחברו ד, א – עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר משנה יומא פה, ב: "עבירות שבין אדם למקום – יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו – אין יום הכפורים מכפר, עד שירצה את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - עשרת ימי תשובה | כתיבת תגובה

ה – דרכי בקשת הסליחה וההתפייסות

ה, א – פירוט החטא לחברו כתב הב"ח (תרו, ב): "מצאתי: המבקש מחילה שפשע כנגדו, צריך לפרש בשעת המחילה אותה פשיעה, דרשות מהר"ש (סי' שלג). וכן עיקר, דלמאי דכתבינן לקמן בסימן תר"ז דצריך לפרט החטא בוידויו לפני המקום, הוא הדין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - עשרת ימי תשובה | כתיבת תגובה

ו – מנהגי עשרת ימי תשובה

ו, א – אמירת אבינו מלכנו ביחיד במקור חיים לחוו"י כתב בשם קיצור השל"ה, שגם יחיד אומר אבינו מלכנו. וכ"כ דעת תורה תקפד, א: "גם ביחיד יש לומר אבינו מלכנו, כמ"ש בקיצור של"ה". אלא שסיים בדעת תורה: "ויש נוהגין שלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - עשרת ימי תשובה | כתיבת תגובה

ז – שבת שובה

ז, א – מנהג דרשת שבת שובה מטה משה תתל"ג: "ונוהגין לדרוש בשבת זו וכן בשבת שלפני ראש השנה, כדי לעורר העם בתשובה. ומצאתי סמך לזה במדרש משלי (פרק י) שכתב: אמר הקדוש ברוך הוא: בשעה שחכם יושב ודורש, אני … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - עשרת ימי תשובה | כתיבת תגובה

ח – כפרות

ח, א – מנהג כפרות מנהג כפרות, תולדותיו והלכותיו, מבוארים בהרחבה בספר מועדים לשמחה (כרך א, אלול-תשרי) סימן ח, ובספר מנהג אבותינו בידינו (כרך מועדים) פרק ו.

פורסם בקטגוריה פרק ה - עשרת ימי תשובה | כתיבת תגובה

ט – אכילה בערב יום הכיפורים

אכילה בערב יום הכיפורים ט, א – אכילה בערב יום הכיפורים – להתכונן לתענית יומא פא, ב: "תני חייא בר רב מדפתי: וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם בְּתִשְׁעָה (ויקרא כג, לב), וכי בתשעה מתענין? והלא בעשור מתענין! אלא לומר לך: כל האוכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - עשרת ימי תשובה | כתיבת תגובה

י – מנהגי ערב יום הכיפורים

י, א – מקלחת בערב יום הכיפורים עיין בחזון עובדיה עמ' רמו, שכתב בשם הראב"ד בתמים דעים סי' סו, שנראה שתשעת הקבין שאמרו לרחיצת בעל קרי, מצוותם בהטלה ולא בטבילה, וצריכים לבוא מכוח אדם. לפי זה לכאורה אין יוצאים במקלחת, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ה - עשרת ימי תשובה | כתיבת תגובה