הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

ו – מנהגי עשרת ימי תשובה

ו, א – אמירת אבינו מלכנו ביחיד

במקור חיים לחוו"י כתב בשם קיצור השל"ה, שגם יחיד אומר אבינו מלכנו. וכ"כ דעת תורה תקפד, א: "גם ביחיד יש לומר אבינו מלכנו, כמ"ש בקיצור של"ה". אלא שסיים בדעת תורה: "ויש נוהגין שלא לאומרו ביחיד, ועי' בא"ר קצת סמך להם".

בבאר היטב תרב, א: "אבינו מלכנו – ויחיד יכול גם כן לאמרם". וכ"כ הרב בספר, שהמתפלל ביחיד יכול לומר 'אבינו מלכנו'.

ו, ב – נישואין בעשרת ימי תשובה

כמה מגדולי אשכנז כתבו שאין נוהגים לערוך נישואין בעשרת ימי תשובה. כ"כ מטה אפרים תרב, ה; סידור יעב"ץ; חכמת שלמה קלוגר לסי' תרב; קצוש"ע קל, ד.

ויש שהתירו לערוך נישואין בעשרת ימי תשובה, וכ"כ שו"ת ר' עזריאל הילדסהיימר או"ח דף קנז; ומלמד להועיל אה"ע א. ועולי ספרד לא נהגו להחמיר בזה, וכ"כ הרב אליהו בהערה לקיצוש"ע שם, וכ"כ ביחו"ד א, מח. וכ"כ שדי חמד (אס"ד מערכת חתן וכלה כג): "בעיקר המנהג, עם שנראה נכון מצד הסברא מטעם שכתבתי (שאלו ימי תשובה, ויש חשש שכרות וקלות ראש בשמחת הנישואין), אמנם איני זוכר אם כן הוא המנהג בינינו הספרדים, דמה שאמר הרב מטה אפרים אינו מוכרח שכוונתו שכן נוהגים בכל העולם, ואולי רק האשכנזים נוהגים כן".

ואף יתכן שישנה מעלה להתחתן בעשרת ימי תשובה, כפי שכתב במלמד להועיל אה"ע א: "ואני בעצמי עשיתי נישואין שלי ביום ו' תשרי שנת תרל"ג… ואדרבא, כי קיום מצוות פריה ורביה יוכל להכריע לכף זכות".

תפריט