ארכיון הקטגוריה: פרק ג – כללי המלאכות

א – טעם איסור מלאכה ביום טוב

א,א – שבת תכלית הטוב ויו"ט המשכתו שתלויה בישראל רבי נתן כתב על פי רבי נחמן מברסלב דברים נפלאים בטעם איסור מלאכה ביו"ט וההבדל שבין שבת ליו"ט, ואצטט תמציתם. ליקוטי הלכות יו"ט א, א: "… שבת הוא בחינת התכלית שכולו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - כללי המלאכות | כתיבת תגובה

ב – המלאכות שהותרו ביום טוב

ב,א – מלאכת עבודה רש"י ויקרא כג, ח: "מלאכת עבדה – אפילו מלאכות החשובות לכם עבודה וצורך, שיש חסרון כיס בבטלה שלהן, כגון דבר האבד. כך הבנתי מתורת כהנים, דקתני יכול אף חולו של מועד יהא אסור במלאכת עבודה". רמב"ן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - כללי המלאכות | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – כלל 'מתוך'

ג,א – ביאור סברת 'מתוך' ביצה יב, א: "משנה: בית שמאי אומרים: אין מוציאין לא את הקטן, ולא את הלולב, ולא את ספר תורה לרשות הרבים. ובית הלל מתירין". כתב בספר יראים (דש): "ומסקינן טעמא דבית הלל משום שהותרה הוצאה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - כללי המלאכות | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – היתר המלאכות הוא רק עבור יום טוב

ד,א – מלאכה בבין השמשות לצורך יו"ט בבין השמשות של מוצאי יום טוב, יש אומרים שאסור לעשות מלאכה אפילו לצורך אותה שעה, מפני שאולי בעת שעשה את המלאכה היה יו"ט ומיד לאחר מכן כבר הגיע הלילה. ויש שהקילו וכשם שלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - כללי המלאכות | כתיבת תגובה

ה – עבור נוכרים ובעלי חיים

ה,א – בישול ביום טוב עבור גוי ודין הואיל ביצה כא, ב: "לכם ולא לעובדי כוכבים", הרי שאסור מדאורייתא לבשל לגוי ביום טוב. עוד שם: "אמר רבי יהושע בן לוי: מזמנין את הנכרי בשבת, ואין מזמנין את הנכרי ביום טוב, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - כללי המלאכות | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – שווה לכל נפש

ו,א – לדעת רש"י ורמב"ם אין דין שווה לכל נפש למדנו בדעת רש"י ורמב"ם ש'מתוך' מתירה אפילו שלא לצורך, וכתב על פי זה בערוה"ש (תצה, יט-כא) שאין לרמב"ם דין שווה לכל נפש, שהרי אפילו ללא צורך כלל מותר לעשות מלאכה שהותרה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - כללי המלאכות | עם התגים | תגובה אחת

ח – מאכלים שניתן היה להכין בערב יום טוב

ח,א – מאכלים שאפשר להכין בערב יום טוב לרמב"ן (מלחמות יג, ב מדפי רי"ף), רשב"א (שבת צה, א; ביצה כג, ב), ורא"ש (א, ג), גם מאכלים שאם יבשלו בערב יום טוב יהיו טובים כמו אם יכינו אותם ביו"ט – מותר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - כללי המלאכות | עם התגים | כתיבת תגובה

ט – מכשירי אוכל נפש

ט,א – מחלוקת חכמים ור' יהודה ביצה כח, ב: "תניא: אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד, רבי יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפש. מאי טעמא דתנא קמא? אמר קרא (שמות יב, טז): הוּא לְבַדּוֹ יֵעָשֶׂה לָכֶם, הוּא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - כללי המלאכות | עם התגים | כתיבת תגובה