הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

ו – שווה לכל נפש

ו,א – לדעת רש"י ורמב"ם אין דין שווה לכל נפש

למדנו בדעת רש"י ורמב"ם ש'מתוך' מתירה אפילו שלא לצורך, וכתב על פי זה בערוה"ש (תצה, יט-כא) שאין לרמב"ם דין שווה לכל נפש, שהרי אפילו ללא צורך כלל מותר לעשות מלאכה שהותרה. וכ"כ קרן אורה שבת כב, א. ואכן כתב הרמב"ם א, טז, שטעם איסור הנחת בשמים על גחלים משום מכבה, ולא הזכיר שהוא מפני שאינו שווה לכל נפש.

יש לציין שרבים סוברים שלדעת הרמב"ם אומרים 'מתוך' רק במלאכת הבערה והוצאה, כמבואר לעיל ג, ב, ולא בשאר מלאכות.

תפריט