ארכיון הקטגוריה: פרק יג – מלאכות הבגד

ב – המלאכות שבבגד

ב,א – עשיית לבד כתב הרמב"ם ט, טו: "העושה את הלבד הרי זה תולדת טווה". והראב"ד לא הסכים מפני שאין שם טוויה כלל, ויותר נראה שהוא כמגבן שהוא תולדה של בונה. וכיוצא בזה הקשה בחיי אדם (כלל כה, ב, ס"ק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - מלאכות הבגד | כתיבת תגובה

ג – הלכות ליבון – כיבוס

ג,א – פיזור טלק אסור לפזר טלק על כתם שמנוני, כ"כ בשש"כ טו, כז. וכ"כ באור לציון ח"ב כד, ב, וכתב שאפשר שיש בזה אף חיוב חטאת. להלן בהרחבה להלכה ה' יבואר עניין הסחיטה מכמה היבטים. ג,ב – האם איסור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - מלאכות הבגד | כתיבת תגובה

ד – השריית בגדים בנוזלים

ד,א – הערה 2 – האם הרטבת בגד נקי אסורה זבחים צד, ב: "בגד שרייתו זהו כיבוסו, ואזדא רבא לטעמיה, דאמר רבא: זרק סודר למים חייב". וכן למדנו משבת קמב, ב. אלא שנחלקו הראשונים אם מותר להשרות בגד נקי במים. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - מלאכות הבגד | כתיבת תגובה

ה – ניקוי שולחן וכלים שבכיור

ה,א – חשש סחיטה בסחיטת דבר יתכנו שני איסורים, האחד משום ליבון, והשני משום דש. וכ"כ רבינו תם בספר הישר (סי' רפג). וכאן אנו עוסקים בסחיטת ליבון. ועיין בהרחבות יא, יז, ג, שנחלקו הראשונים אם בסחיטת בגד לצורך הנוזלים היוצאים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - מלאכות הבגד | כתיבת תגובה

ו – בגדי עור ונעליים והסרת בוץ

ו,א – הערה 5 – בגד עור קשה שבת (קמב, ב): "היתה עליו לשלשת – מקנחה בסמרטוט. היתה של עור – נותנין עליה מים עד שתכלה". אבל כיבוס ממש אסור, כמבואר בזבחים צד, ב, לגבי מנעל של עור, שכשוך מותר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - מלאכות הבגד | כתיבת תגובה

ז – מפות ובגדים מניילון, פלסטיק וחוטי פוליאסטר

ז,א – בגד ניילון ונעל עור נשאל בעל הציץ אליעזר (ה, י), האם מותר לשטוף חלוק ניילון כדי להסיר את הלכלוך שדבק בו. והשיב שכמו שמותר לשטוף בגד עור, מפני שאינו סופג, כך מותר לשטוף בגד ניילון. ולמד משו"ע, שמותר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - מלאכות הבגד | כתיבת תגובה

ח – הסרת כתמים ואבק בשבת

ח,א – ניקוי אבק בילקוט יוסף שב, ט, כתב להקל כדעת השו"ע, שאין איסור לנקות אבק. שכן דעת רוב הראשונים. וכתב שטוב להחמיר לנקות את האבק בשינוי, כגון בשרוול חולצתו. ואף הוא מודה לדברי הבאו"ה שלשפשף ממש אסור שהוא כסכוס … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - מלאכות הבגד | כתיבת תגובה

ט -קיפול הטלית בשבת ועוד דינים

ט,א – קיפול טלית דעת המקילים: כתב באור לציון (ח"ב כד, ג), שהמנהג להקל לקפל כדרך קיפולה הרגיל, וכדעת הכלבו המובאת בב"י הסובר שקיפול שלנו אינו דומה לקיפול שלהם שהיו מקפלים כדי לפשט קמטיו ומשתמשים במכבש. וכ"כ בברכ"י ג. וסיים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - מלאכות הבגד | כתיבת תגובה

י – תופר

י,א – חיבור לדברים רכים רבים ביארו שמלאכת תופר היא חיבור דברים רכים זה לזה, וכאשר מדובר בדברים קשים שייכת מלאכת בונה. וכ"כ במנחת חינוך, והביאו מנו"א ח"ג הקדמה לפרק טו. אולם מנגד כתב בבאו"ה שמ, יד, 'הרי', שהמדבק עץ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - מלאכות הבגד | כתיבת תגובה

יא – קורע

יא,א – כאשר הקריעה היא תיקון כתב בבאו"ה שמ, יד, 'ולא נתכון', וכן שמ, יג, 'אין', בדעת הרמב"ם, שמלאכת 'קורע' היא גם כשאין קלקול בקריעה אלא היא עצמה מתקנת את שני החלקים שהוא קורע זה מזה. ולכן כתב הרמב"ם (י, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יג - מלאכות הבגד | כתיבת תגובה