הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ט -קיפול הטלית בשבת ועוד דינים

ט,א – קיפול טלית

דעת המקילים: כתב באור לציון (ח"ב כד, ג), שהמנהג להקל לקפל כדרך קיפולה הרגיל, וכדעת הכלבו המובאת בב"י הסובר שקיפול שלנו אינו דומה לקיפול שלהם שהיו מקפלים כדי לפשט קמטיו ומשתמשים במכבש. וכ"כ בברכ"י ג. וסיים שטוב להחמיר לקפלה שלא כדרך קיפולה הרגיל, ומ"מ לא יניחנה בלא קיפול, שהרי אין כבוד הטלית בכך. וכ"כ בכה"ח שב, לב, בשם היפה ללב ס"ק א: "דכל שכן בטלית של מצווה שמניחו משבת לשבת, שמותר לקפלו בשבת דהקיפול הוא הידור מצווה, שאם לא יקפלנו מיד מתקלקל, ואם בכל שבת ישנה קיפולו, תיקונו הוא קלקולו, דמיחזי כמנומר, וכתיב זה אלי ואנווהו, התנאה לפניו במצוות טלית נאה וכו', והרבה להביא סמוכות לזה מש"ס ופוסקים, וסיים וכן המנהג פשוט, וכן סוגיין דעלמא אזלא לקפל הטלית בשבת בשחרית ובמנחה בפני גדולים ואין פוצה פה". ודעת כה"ח שם, שאם אכן צורת הטלית מתקלקלת משינוי הקיפול, אל ישנה, ואם אינה מתקלקלת, יחמיר לקפלה שלא כסדר קיפולה הרגיל. ע"כ. ועוד פוסקים הקלו לגמרי ככלבו שהוא הארחות חיים, וכ"כ אוהל מועד, וכן הורה ערוה"ש שב, יב, ועוד אחרונים (עיין ביחו"ד ב, מ, שהביא מקצתם).

ולרוב הפוסקים מותר לקפל את הטלית שלא כסדר קיפולה הרגיל, שכ"כ המרדכי, והביאו שו"ע שב, ג, להלכה, וכתב שדבריו נראים. וכ"כ רובם המכריע של הראשונים. אלא שאם הטלית היא של שבת עולה שאלה, אם תמיד ישנה את הקיפול, אולי השינוי יחשב לקיפול הרגיל. וכתב מהרש"ם (דעת תורה שב, ג), שאם היא טלית המיוחדת לשבת, יכול לקפלה שלא כסדר קיפוליה, בתנאי שאחר השבת יחזור לקפלה כסדר קפליה. וכ"כ בשש"כ טו, מט. אולם בהערה קסב כתב בשם רשז"א: "דמסתבר שאם עושה הקיפול לא טוב, והקיפול הראשון הוא טוב וניכר, דאינו אלא קלקול ולא תיקון". וכ"כ ביחו"ד (ב, מ): "נראה שאם הטלית מגוהץ היטב, וניכר קיפולו הראשון בקו עמוק של הגיהוץ, והוא מקפלו בכל שבת בצד השני, נקרא זה שלא כסדר קיפולו הראשון, שאפילו אם יחזור לקפלו כך בכל שבת, עדיין קו הגיהוץ קיים בצד האחר ונראה לעין. ומאחר שבלאו הכי הארחות חיים והכלבו והאהל מועד, התירו בזמן הזה לקפל הטלית, מפני שאין הקיפול שלנו כקיפול בגדים שלהם, וכתבו אחרונים רבים שנהגו להקל כדבריהם, דיינו להחמיר על פי דעת רוב הפוסקים ומרן השלחן ערוך לעשות שלא כסדר קיפולו הראשון, על דרך שביארנו, והבו דלא להוסיף עלה חומרא יתירה להצריך לחזור ולקפלו בכל מוצאי שבת כסדרו הראשון".

ט,ב – בגדים שמותר לכל הדעות לקפל

כתב בשש"כ טו, נ, שכל האיסור בקיפול הוא רק כשיש בזה תיקון, אבל אם רק מעמידו במצבו הרגיל לשימושו – מותר. לכן מותר להחזיר צווארון של מעיל, וכפל שבמכנסיים, ולסדר מגבעת שנתקמטה. שבזה מונע קמטים ולא מתקן הבגד. וכ"כ באז נדברו ח, כח, שמותר לתלות את החליפה על קולב. (ואמנם בשבט הלוי ה, לו, כתב שלכתחילה יש להחמיר שלא לקיים את הקפל שבמכנסיים, ומ"מ סיים שיש ללמד זכות על אלה המכבסים בניקוי יבש ששם מחזקים את הקמט, והוי כחדשים, ואין בהנחתם על הקיפול תיקון).

עוד כתב בשש"כ טו, מט, שמותר לקפל בגד שאין לו קיפול מיוחד, כגון בגד נילון או סריג, וכן מותר לקפל כבסים שנתייבשו, אם אין כוונתו ליצור קיפול מיוחד בבגד, אלא כוונתו להקל על סידור הבגד במקומו, וכל אלה מותרים גם אם אינו מתכוון להשתמש בבגדים המקופלים בו ביום, ובתנאי שלא יהיה הכנה מקודש לחול. עוד עיין בשש"כ טו, סוף הערה קנד, בשם רשז"א, שאינו יודע כיום הבדל בין בגד בהיר לכהה.

תפריט