הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ח – הסרת כתמים ואבק בשבת

ח,א – ניקוי אבק

בילקוט יוסף שב, ט, כתב להקל כדעת השו"ע, שאין איסור לנקות אבק. שכן דעת רוב הראשונים. וכתב שטוב להחמיר לנקות את האבק בשינוי, כגון בשרוול חולצתו. ואף הוא מודה לדברי הבאו"ה שלשפשף ממש אסור שהוא כסכוס להצהיר. וכתב עוד שאפילו במברשת בגדים מותר לנקותו. (ועיין בבאו"ה שב, א, 'ועיין' שכתב עפ"י המבואר בסי' של"ז שאם יש חשש שישברו קיסמים במברשת אסור).

עוד כתב בילקוט יוסף שב, י, שאם חושש שיפול אבק לתוך המאכל ולכן מנקהו, אף הנוהג להחמיר רשאי להקל, משום שכוונתו למנוע פגיעה במאכל ולא ניקוי. וכ"כ באשל אברהם מהדו"ב שב בהגה. ואף שסיים שם שצ"ע בזה, מ"מ אף שהוא פסיק רישא דניחא ליה, המיקל יש לו על מה לסמוך, שהרי הרמ"א כתב בלשון "טוב לחוש לדבריו".

אולם למדנו בהערה שאין זו מחלוקת שו"ע ורמ"א, אלא ראשונים רבים החמירו (בה"ג, ר"ח, רש"י, או"ז, יראים, תרומה ושיבולי הלקט), וכתב בא"ר שהואיל והוא ספק תורה, יש להחמיר. וכ"כ מ"ב שב, ו; בא"ח ש"ב ויחי ח; ושש"כ טו, כו-ל. והסכים לכך באופן עקרוני באור לציון ח"ב, כד, א, אלא שכתב להקל בשינוי. וביאר שאף שהיה ראוי לחוש לדברי רש"י ור"ח, מ"מ משום כבוד הבריות יש להקל בשינוי, שאינו אסור אלא מדרבנן.

כתב בשולחן שלמה שב, א, (ב, ג), שמי שבגדו התלכלך באבק יכול להכנס למקום שרבים מצויים בדוחק ועל ידי התחככותו יתנקה הבגד, כי נחשב מתעסק והרבים אינם מקפידים על בגדו ואינם מתכוונים לאיסור.

בשש"כ טו, כח, כתב בשם רשז"א, שאם חובט ברכות הוי כניעור, שאם אינו מקפיד מותר, ולחבוט חזק אסור, דעל ידי כך מוכח שמקפיד. ועוד כתב בשולחן שלמה, שיש מקום לומר שניעור בחזקה מוציא אבק הבלוע, ואסור כמו שאסור במים. עוד כתב בשש"כ טו, כט, שגם בגד כהה נחשב כשחור.

בגד שבדרך כלל אינו מקפיד עליו, ורק לכבוד שבת או אירוע אחר רוצה לנערו, כתב בשש"כ שם בשם רשז"א שנחשב כאינו מקפיד.

לנער גשם ממעיל גשם, שש"כ טו, לז, אם הוא מניילון מותר לנערו בחזקה, ואם הוא מבגד מותר לנערו שלא בחזקה, שהוא כבגד שאינו מקפיד עליו. וכתב שם טו, לח, והערה קכז, בשם רשז"א, שאפשר שמותר גם לשטחו כדי לייבשו, שהכל יודעים שנרטב מהגשם ולא השרוהו כדי לכבסו.

ח,ב – ניקוי ספה ושטיח מאבק

כתבתי להקל להכות עליה ביד בלא שינוי, משום שרק כאשר מתביישים לצאת בבגד, יש אומרים שהסרת האבק אסורה מהתורה. אבל כאשר אין מתביישים לצאת בו, אין איסור להסיר את האבק. וספה אינה כבגד שיש בושה ללכת בו. אלא שאם ישפשף כדרך כיבוס, הרי זה אסור מחמת שנראה כמכבס. ולכן מותר להכות אבל לא לשפשף כדרך כיבוס. ובארח"ש יג, יב, התיר לנגב את האבק במטלית יבשה, ולא ביאר את טעמו. וצריך לומר שמותר לנגב בתנאי שלא יעשה זאת בשפשוף, כי אז יראה כמכבס. ובמנחת איש יג, מ, אסר לחבוט שטיח. ואם התכוון לחבטה במחבט אזי מובן איסורו שהוא נראה ככיבוס. אבל להכות ביד מותר כפי שכתבתי.

תפריט