הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

ב – המלאכות שבבגד

ב,א – עשיית לבד

כתב הרמב"ם ט, טו: "העושה את הלבד הרי זה תולדת טווה". והראב"ד לא הסכים מפני שאין שם טוויה כלל, ויותר נראה שהוא כמגבן שהוא תולדה של בונה. וכיוצא בזה הקשה בחיי אדם (כלל כה, ב, ס"ק א) על הרמב"ם שהרי מבואר בסוף כלאים שאין בעשיית לבד מלאכת טוויה. אולם דעת הרמב"ם שהולכים לפי התוצאה, שהלבד דומה לבד רגיל, ולכן עשיית לבד היא תולדה של טווה. וכ"כ מנחת חינוך (טז, א, 'ועיין').

תפריט