ארכיון הקטגוריה: פרק יד – הטיפול בגוף

א – מלאכת גוזז

א,א – הגוזז כדי לייפות את העור כתבתי שהאיסור מהתורה גם כאשר הגזיזה לצורך יפוי העור ולא לצורך הדבר שגוזזים. ואף שלדעת התוס' צד, ב, 'אבל', זוהי משאצל"ג, וממילא לר' שמעון ורוה"פ האיסור מדרבנן. מ"מ דעת הרבה ראשונים, שמלאכת גזיזה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יד - הטיפול בגוף | כתיבת תגובה

ב – גוזז וחובל באדם

ב,א – ציפורן וציצין שפירשו רובם שבת צד, ב: "תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר: צפורן שפירש רובה, וציצין שפרשו רובן, ביד – מותר, בכלי – חייב חטאת. מי איכא מידי דבכלי חייב חטאת, וביד מותר לכתחלה? – הכי קאמר: … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יד - הטיפול בגוף | כתיבת תגובה

ג – סירוק שיער וסידור צמות

ג,א – סירוק פאה נוכרית נחלקו האחרונים בזה: למנחת שבת (פ, קיז), אגלי טל (גוזז, י), ושו"ת בית יצחק (סו"ס טו), אסור לסרק בשבת פאה נוכרית משום שהוא פס"ר שיתלשו שערות. וכ"כ קצוה"ש (קמו, בבדה"ש כא) לאסור משום מתקן מנא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יד - הטיפול בגוף | כתיבת תגובה

ד – איפור הפנים

ד,א – איפור – יסודות האיסור משנה שבת צד, ב: "וכן הגודלת וכן הכוחלת וכן הפוקסת רבי אליעזר מחייב וחכמים אוסרין משום שבות". הרי שלר' אליעזר איסור האיפור מהתורה, ולחכמים מדרבנן, הואיל ואינו מתקיים. פירש רש"י כוחלת "שמוליכה מכחול סביב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יד - הטיפול בגוף | כתיבת תגובה

ה – סיכת שמנים ובשמים

ה,א – לתת ריח טוב בגוף כתבתי שטעם ההיתר משום שהריח טפל לגוף, ואף שלא ראיתי זאת במפורש. בחכם צבי צב, הוכיח מהגמרא ש"לא שייך אולודי ריחא בבשר אדם", ונראה שהביאור כי הריח טפל לגמרי לגוף, ולכן אין זה נחשב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יד - הטיפול בגוף | כתיבת תגובה

ו – סבון נוזלי וקשה ושימוש במגבונים

ו,א – סבון ביחו"ד ב, נ, כתב שלאשכנזים הנוהגים כרמ"א ראוי להחמיר שלא להשתמש בסבון קשה, אבל לספרדים אין חשש. וזה עפ"י המחלוקת לעניין ריסוק קרח והפשרת קרוש לנוזלי (לעיל יב, יא, ושו"ע שיח, טז), שלדעת התרומה והרא"ש אסור, ולדעת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יד - הטיפול בגוף | כתיבת תגובה

ז – צחצוח שיניים ומשחת שיניים

ז,א – חשש סחיטה יש סוברים שאסור להשתמש במברשת מפני איסור סחיטה של דש, היינו שהוא מרטיב תחילה את המברשת במים ורוצה שהם יצאו בעת הצחצוח על שיניו. ועיין לעיל בפרק יא, ז, ובהרחבות. ואף ששערות המברשת מניילון, דינם כדין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יד - הטיפול בגוף | כתיבת תגובה

ח – רחצה בשבת

ח,א – האם מותר לרחוץ את הגוף בפושרים גזרו חכמים שלא לרחוץ את הגוף במים חמים בשבת, משום שהיו אנשים שמרוב להיטותם להתרחץ בחמים, חטאו וחיממו את המים בשבת ועברו על איסור הבערה ובישול, וכשהוכיחו אותם, טענו שמים אלה חוממו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יד - הטיפול בגוף | כתיבת תגובה

ט – שחייה וטבילה בשבת

ט,א – איסור שחייה בנהר וכיוצא בו משנה ביצה לו, ב: "ולא שטין על פני המים". גמרא: "גזרה שמא יעשה חבית שייטין". רש"י: "כלי של גומא שאורגין אותו ועושין כמין חבית ארוכה ולמדין בו לשוט". שבת מ, ב, עפ"י רש"י: … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יד - הטיפול בגוף | כתיבת תגובה