ארכיון הקטגוריה: פרק כ – בעלי חיים

א – שביתת בעלי חיים

א,א – איסור מחמר ושביתת בהמה איסור עשיית מלאכה בבהמה אינו מכלל ל"ט מלאכות, ולכן העובר עליו אינו נענש בסקילה. ואף שבנוסף לעשה יש בו גם לאו, אין לוקים עליו, הואיל והלאו נאמר יחד עם האיסור לעשות מלאכה שחייבים עליו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כ - בעלי חיים | כתיבת תגובה

ב – במה בהמה יוצאת ובמה אינה יוצאת

ב,א – פעמון פקוק האם נחשב משא ודין דיסקית של כלב מבואר בגמרא שבת נד, ב, שאסור להוציא לרשות הרבים חמור שפעמון פקוק לצווארו, מפני שהוא נראה כמוליכו לחינגא. רש"י: "לשוק למכור, ותולין לו זוג לנאותו". ומשמע מזה שהפעמון אינו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כ - בעלי חיים | כתיבת תגובה

ג – האכלת בהמות וחיות

ג,א – זריקת חיטים בשבת שירה כתב מ"א שכד, ז: "יש נוהגין לתת חטין בשבת שירה לפני העופות, ואינו נכון, שהרי אין מזונותן עליך". וכ"כ מ"ב לא. ובערוה"ש ג, ישב המנהג, "שהרי אין אנו טורחים בשבילם אלא בשבילנו, דמרגלא בפי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כ - בעלי חיים | כתיבת תגובה

ה – טלטול חיות מחמד ובעלי חיים חולים

ה,א – טלטול בעל חיים כדי להצילו עפ"י הגמרא שבת קכח, ב, נפסק בשו"ע שה, יט: "בהמה שנפלה לאמת המים, אם המים עמוקים ומפני כך אינו יכול לפרנסה במקומה, מביא כרים וכסתות ונותן תחתיה משום צער בעלי חיים, אע"פ שמבטל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כ - בעלי חיים | כתיבת תגובה

ו – מלאכת צידה

ו,א – צידה ממקום שאינו ניצוד לגמרי למקום שניצוד לגמרי הכניס חיה למקום שצריך לטרוח בצידתה, עבר באיסור דרבנן. ואם צד את החיה שם – עבר באיסור תורה (תוס' ביצה כד, א, 'ותניא'; שועה"ר שטז, א; מ"ב נח). ו,ב – … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כ - בעלי חיים | כתיבת תגובה

ז – צידה ללא כוונה

ז,א – הערה 4 – סגירת דלת או חלון כאשר יש בבית בעל חיים הרחבת ההערה: נחלקו הראשונים לגבי סגירת תיבה קטנה שיש בה זבובים: לדעת התרומה, גם כשהמטרה אינה לצוד – אסור לסוגרה, כי הם ניצודים בתוכה. ולדעת הטור, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כ - בעלי חיים | כתיבת תגובה

ח – שוחט

ח,א – הערה 5 – הליכה במקום שבוודאי ידרוס נמלים כתב בספר איסור והיתר (נט, לט) שאסור לדרוס בדרך הילוכו נמלים ושאר שקצים ורמשים. והובא להלכה בא"ר (שטז, לג), מ"ב (מח), שש"כ (כה, ד), מנו"א (ח"ג יח, ט) ושאר אחרונים. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כ - בעלי חיים | כתיבת תגובה

ט – חובל

ט,א – חובל משום מה חייב כתב הרמב"ם ח, ז, שהחובל חייב משום מפרק, והוא שיהיה צריך לדם שיצא מהחבורה. אמנם רוב ככל הפוסקים סוברים שהאיסור משום נטילת נשמה. וכפי שסיכם בבאו"ה שטז, ח, 'והחובל', שכך היא דעת רש"י, רמב"ן, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כ - בעלי חיים | כתיבת תגובה

י – הריגת וצידת נחשים, עקרבים, חרקים ויתושים

י,א – צידת והריגת יתושים מבואר בגמרא שבת קז, ב, שלכל הדעות הריגת פרעוש אסורה מהתורה, ואילו לגבי צידתו נחלקו, לר' אליעזר אסור מהתורה, ולר' יהושע מדברי חכמים, הואיל ואין במינו ניצוד. וכדין פרעוש כך דין יתוש. וכתבו התוספות (קז, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כ - בעלי חיים | כתיבת תגובה