הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ה – טלטול חיות מחמד ובעלי חיים חולים

ה,א – טלטול בעל חיים כדי להצילו

עפ"י הגמרא שבת קכח, ב, נפסק בשו"ע שה, יט: "בהמה שנפלה לאמת המים, אם המים עמוקים ומפני כך אינו יכול לפרנסה במקומה, מביא כרים וכסתות ונותן תחתיה משום צער בעלי חיים, אע"פ שמבטל כלי מהיכנו". וכתב במ"ב ע: "אבל אסור להעלותה בידיים, דכל בעלי חיים הם מוקצים, ואע"ג דאיכא צער בעלי חיים – אסור, דאין לנו לדמות גזרות חכמים זה לזה [מ"א ותו"ש שכן מוכח מרמב"ם]. ועיין באליה רבה שהביא דיש פוסקים שמקלים אף להעלותה בידיים אם אי אפשר להעלותה על ידי כרים וכסתות. ועל ידי אינו יהודי לכולי עלמא מותר להעלותה, וזה עדיף יותר מהנחת כרים וכסתות ושאר כלים תחתיה". והחזו"א נב, טז, סובר כא"ר לקולא. ועיין שש"כ כז, כח, שהזכיר את הדעה המקילה כדעה מרכזית, והתיר להחזיר דג שקפץ מהאקווריום כדי להצילו שלא ימות. וכן היקל בשעת הדחק להוציא דג מת מהאקווריום כדי שלא ידביק את שאר הדגים.

תפריט